EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2006, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-037
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kronik Böbrek Hastalarında Serum Fosfat Düzeyleri ve Kalsiyum X Fosfat Sonuçlarının Karotis İntima-Media Kalınlığı İle İlişkisi
Banu Arslan Şentürk1, Ruhan Uzun1, Füsun Üstüner1, Mustafa Cirit2, Sadık İnce3
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Biyokimya ve Klinik Biyokimya Bölümü, İzmir
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, İzmir
3Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İzmir
Anahtar Kelimeler: Hiperfosfatemi, Ca X P değerleri, böbrek hastalığı
Özet
Amaç: Hiperfosfatemi ve yüksek kalsiyum x fosfat değerleri kronik böbrek hastalığı olan bireylerde önemli ve sık gözlenen kardiyovasküler risk faktörleridir. Ancak riskteki bu artışla hiperfosfatemi ve birlikte yükselmiş kalsiyum x fosfat sonuçlarının ilişkisi tam olarak açık değildir. Bu çalışmanın amacı; kronik böbrek hastalarında artmış koroner arter hastalığı için potansiyel risk faktörleri olarak gündeme gelen fibrinojen, kalsiyum x fosfat sonuçları ve fosfat düzeylerini ve bu düzeylerin aterosklerozun anatomik yayılımının izlenmesinde kullanılmakta olan karotis arter intima-media kalınlığı ölçümleri ile ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada farklı düzeylerde kronik böbrek hastalığı olan 40 hasta (GFR = 8.4 -83.5 ml/dk) ve sağlıklı 20 gönüllü bireyin (GFR>90 ml/dk), serum BUN, kreatinin, ürik asit, kalsiyum, fosfat, total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, trigliserit ve fibrinojen düzeyleri ölçüldü, kalsiyum x fosfat sonuçları hesaplandı. Tüm bireylerin ultrasonografi ile karotis arter intima-media kalınlığı ölçüldü. Karotis arter intima-media kalınlığı değerlerindeki artışa serum fosfat düzeyleri ve kalsiyum x fosfat değerlerinin etkisi değerlendirildi.

Bulgular : Tüm hastaların serum fosfat (p = 0.003), kalsiyum x fosfat (p = 0.023) ve fibrinojen (p = 0.000) sonuçları kontrol grubuna göre belirgin yüksek saptandı. Ayrıca karotis arter intima-media kalınlığı ölçümleri kalsiyum x fosfat sonuçları (p = 0.04, r= 0.283) ve yaş (p = 0.00, r = 0.804) ile pozitif korele bulundu. Çoklu stepwise regresyon analizinde (R2 = 0.618, F ratio = 21,536, p = 0.000), maksimum karotis arter intima-media kalınlığı ile yaş (t = 7.735, p = 0.000), kalsiyum x fosfat (t = -2.174, p = 0.036) ve fibrinojenin (t = -3.152, p = 0.003) bağımsız birlikteliği gözlendi.

Sonuç: Sonuçlarımız kronik böbrek hastalığı olan bireylerde ateroskleroz gelişiminde ileri yaş, yüksek kalsiyum x fosfat sonuçları ve fibrinojen değerlerinin önemli risk faktörleri olarak kabul edilebileceğini ve bu hastalardaki arter duvar kalınlıklarının artışının önlenmesi için serum fosfat düzeylerinin kontrolünün gerekli olduğunu düşündürtmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim