EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2009, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 043-048
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) İle Tetiklenen Hiperglisemi Pikinin Bazal C-Reaktif Protein (CRP) Düzeyine Etkisi
Emin Savaş Kılavuz1, Nermin Erol2
1Nazilli Devlet Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Nazilli, Aydın
2Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı, Aydın
Anahtar Kelimeler: OGTT (Oral Glukoz Tolerans Testi), İnsülin, enflamasyon, CRP (C-reaktif protein)
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı OGTT ile oluşturulan hiperglisemi pikinin serum CRP düzeylerinde oluşturduğu değişiklikleri araştırarak vücudun bazal enflamatuar durumu üzerine olan etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Diyabet şüphesi ile OGTT yapılmak üzere laboratuarımıza başvurmuş 24 kişi çalışmaya dahil edildi. Olgulardan OGTT için alınan sıfırıncı ve ikinci saat kan örneklerinde glukoz, açlık (sıfırıncı saat) ve OGTT yapılmasını izleyen beş saat sonrasında alınan kan örneklerinde ise CRP çalışıldı. CRP değerleri açısından sıfır ve beşinci saatler arasındaki farklar istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Olgular OGTT sonuçlarına göre glukoz toleransı normal (n=10), glukoz toleransı bozuk (n=5) ve diyabetik (n=9) olarak üç gruba ayrıldı. Glukoz toleransı normal grupta sıfırıncı saat serum CRP düzeyleri beşinci saat serum CRP düzeylerine göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0.047). Diğer iki grupta CRP değerleri açısından istatistiksel bir fark bulunmadı.

Sonuç: Bu çalışmanın bulgularına göre, OGTT ile tetiklenen hiperglisemi pikinin glukoz toleransı normal çıkan grupta CRP düzeylerinde düşmeye neden olduğunu, dolayısıyla bazal enflamasyonu azalttığı sonucuna vardık.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim