EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 063-067
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
C-Reaktif Protein İle Glukoz ve Yaş İlişkisi
Rabia Nur Kocabaş1, A. Erkin Bozdemir2, Güneş Başol2, Burcu Barutçuoğlu2, Zuhal Parıldar2, Ceyda Kabaroğlu2, Oya Bayındır2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: CRP, glukoz, inflamasyon, kardiyovasküler hastalık riski, yaş

Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) tüm dünyada önde gelen ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Patogenezde inflamasyonun etkinliğinin anlaşılması ile risk belirlenmesinde CRP'nin kullanımı giderek artmaktadır. Bir inflamasyon belirteci olan CRP düzeyleri ile KVH riski ve yaş arasındaki ilişki çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada amacımız inflamasyon belirteci olan CRP'nin glukoz ve yaş ile ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: 2005 yılında laboratuvara başvuran olguların CRP, glukoz değerleri ve yaşları retrospektif olarak incelenmiş, CRP ile glukoz düzeyleri ve yaşları arasında korelasyon varlığı araştırılmıştır.

Bulgular: 1071 kadın, 1179 erkek toplam 2250 olgunun, CRP ile glukoz değerleri ve yaşları sırası ile, 0.483±0.021 mg/dL (ortalama±SH), 106.8± 0.7 mg/dL ve 52.73±0.31 olarak saptandı. 2250 olgu birlikte değerlendirildiğinde, CRP-glukoz ve glukoz-yaş arasında orta derecede anlamlı pozitif ilişki saptandı (sırası ile r= 0.128, p=0.000 ve r= 0.155, p=0.000). Olgular KVH gelişimi riski için sınır kabul edilen CRP düzeylerine göre ikiye ayrıldığında (Grup A: CRP<0.30 mg/dL, Grup B: CRP≥0.30 mg/dL), Grup B'de glukoz ve yaş düzeyleri anlamlı yüksek bulundu (sırası ile p=0.000 ve p=0.000). Bu grupta sadece CRP ve glukoz arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (r=0.090, p=0.006). Grup A'da ise CRP-glukoz, CRP-yaş ve glukoz-yaş arasında anlamlı pozitif ilişki saptandı (sırası ile r= 0.093, p=0.001 ve r= 0.159, p=0.000 ve r= 0.246, p=0.000).

Sonuç: Bu retrospektif incelemede Grup A'da CRP ile glukoz düzeyleri ve yaş arasında, Grup B'de de CRP ile glukoz düzeyleri arasında bulunan anlamlı pozitif ilişki, ilerleyen yaşın minimal inflamatuvar bir süreç olabileceğini düşündürmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim