EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2005, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-033
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Elektromanyetik Alanların Rat Beyin Dokusu ve Plazmasında, Karsinojenik Bir Bileşik Olan MDA Düzeyleri Üzerine Etkileri
Öznur Köylü1, Mehmet Gürbilek1, Aynur Emine Çiçekçibaşı2, Said Bodur3, Ahmet Salbacak2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Konya
3Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Elektromanyetik alan, MDA, Kanser

Amaç: Elektromanyetik alanlar insanlar tarafından hissedilmemesine karşın, bu tür alanların etkisinde kaldıklarında biyolojik değişimlerin oluşabildiği bildirilmektedir. Bu çalışmada, elektromanyetik alan etkisinde bırakılan ratların vücutlarında oluşan ve karsinojenik bir bileşik olarak kabul edilen malondialdehit (MDA) düzeylerindeki değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma 8 deney grubu (1 kontrol – 7 manyetik alan uygulanan grup) üzerinde yapıldı. Ratların beslendiği kafeslerin etrafında 10, 20, 30, 40, 60, 80 ve 100 mGauss'luk manyetik alan şiddetleri oluşturuldu. Manyetik alan şiddetlerinin ölçülmesinde geniş band manyetometre (Walker Scientific, USA) kullanıldı. Halotan anestezisi uygulanan ratlardan intrakardiak olarak antikoagülanlı kan örnekleri alındı ve plazma malondialdehit çalışıldı. Ayrıca kraniotomi yapılarak alınan beyin dokusu 150 mM soğuk KCl kullanılarak %10'luk homojenat oluşacak şekilde homojenize edildi ve doku malondialdehit düzeyleri belirlendi. Elde edilen veriler ortalama ± standart sapma olarak özetlendi.

Bulgular: Beyin dokusu ve plazma malondialdehit ölçümleri sonucunda, ratlara uygulanan manyetik alan şiddeti yükseldikçe malondialdehit değerlerinde artış saptandı. Sonuçlar istatistiki olarak anlamlı bulundu (P<0.01).

Sonuç: Manyetik alanların hangi şiddette biyolojik sistemler üzerine etkili olabileceği, sağlık üzerindeki etkilerinin hangi parametrelerle orantılı olduğu ve bunların eşik değerlerinin ne olması gerektiği tartışma konusudur. Malondialdehit düzeylerinin belirlenmesinin, manyetik alanların biyolojik etkilerinin laboratuvar koşullarında ölçülebilir bir göstergesinin olabileceği kanaatindeyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim