EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2005, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-026
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tip 2 Diyabetiklerde Protein C ve Serbest Protein S Düzeyleri
Nazan Tunçbilek1, AsumanOrçun1, Nuray Kolcu1, Mehmet Sargın2, İnci Küçükercan1, Gülcan Baloğlu1
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Bölümü, İstanbul
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji/Diyabet Bölümü, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Diyabetes mellitus, Protein C, serbest Protein S, tromboz

Amaç: Doğal antikoagülanlardan Protein C ve onun kofaktörü serbest Protein S'in diyabetiklerde tromboz gelişiminde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Çalışmamızda tip 2 diyabetiklerde protein C ve serbest Protein S aktivitesini sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırdık ve bu proteinlerin iyi ve kötü kontrollu diyabetiklerdeki değişimini saptadık.

Gereç ve Yöntem: 30 kişilik hasta grubu (yaş ortalaması 58.66±7.42 yıl) 18 kadın ve 12 erkekten, 20 kişilik kontrol grubu (yaş ortalaması 55.05±5.28 yıl) 13 kadın ve 7 erkekten oluşmakta idi. Diyabetik grup HbA1c düzeylerine göre iyi kontrollu (HbA1c≤% 8.0), (n=39) ve kötü kontrollu (HbA1c>%8.0), (n=11) olarak 2 alt gruba ayrıldı. Tüm olguların Protein C, serbest Protein S, açlık serum glukozu, mikroalbümin/kreatinin, HbA1c düzeyleri saptandı. Protein C ve serbest Protein S yüzde aktiviteleri IL firmasına ait IL-Test kitleriyle ACL Futura cihazında (Instrumantation Lab., Milena, Italy) ölçüldü. İstatistiksel analizlerde nonparametrik Mann-Whitney U ile Spearman korelasyon kullanıldı.

Bulgular: Hasta ve kontrol grubuna ait ortalama değerler Protein C aktiviteleri için sırası ile %94.54±16.40 ve %119.23±14.31 (p<0.0001), serbest Protein S için ise sırası ile %91.82±13.72 ve %101.26 ±12.82 (p=0.028) olarak bulundu. Her iki grubun açlık serum glukoz, mikroalbümin/kreatinin, HBA1c düzeyleri anlamlı farklılık gösterdi (p'ler<0.0001). Diyabetiklerin Protein C düzeyleri ile açlık serum glukozları (r=-0.208) ve HbA1c'leri (r=-0.246), (p'ler<0.01) arasında düşük düzeyde negatif korelasyon saptandı. İyi kontrollu diyabetiklerin Protein C aktiviteleri (ort±SD) %109.35±17.62, serbest Protein S aktiviteleri %96.60±14.39; kötü kontrollu diyabetiklerin PC aktiviteleri 87.76±17.04, serbest Protein S aktiviteleri 91.98±11.84 olarak bulundu. İyi ve kötü kontrollu diyabetiklerin Protein C aktiviteleri arasındaki fark istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı iken (p=0.0019), serbest Protein S anlamlılı farklılık göstermedi (p=0.29).

Sonuç: Çalışmamızda tip 2 diyabetiklerde serum Protein C ve serbest Protein S aktivitelerinin sağlıklı olgulara göre anlamlı düşüş gösterdikleri ve diyabetin patogenezinde etkili olabileceği sonucuna vardık.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim