EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 059-066
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Serum 25(OH) D Vitamin Düzeyleri ile Prediyabet Arasındaki İlişki
Hülya Yalçin1, Burak Toprak2, Ayfer Çolak1, Aybike Hastürk Günaslan1
1Tepecik Eğitim ve Araştirma Hastanesi, Tibbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
2Silopi Devlet Hastanesi, Tibbi Biyokimya, Şırnak, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Vitamin D, Prediyabet, İnsülin

Amaç: Vitamin D reseptörünün ve Vitamin D’yi aktive eden enzimlerin kemik ve mineral metabolizması ile ilgili hücrelerin yanısıra birçok hücrede varlığının keşfi ile Vitamin D’nin klasik olmayan etkileri gündeme gelmiştir. Çalışmalarda, diyabetli bireylerin 25(OH) vitamin D konsantrasyonlarının sağlıklı kontrollerden anlamlı derecede düşük olduğu, vitamin D eksikliğinin diyabet için yüksek risk oluşturduğu belirtilmiştir. Glukoz değerlerinin diyabet tanı kriterlerinin altında olduğu fakat normal değerlerin üzerinde olduğu durumları tanımlayan prediyabetin yüksek oranda diyabete dönüşüm göstermesi klinik açıdan önemlidir. Bu çalışmada prediyabetik hastalarda vitamin D düzeyi araştırıldı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ve Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) istenen 24-65 yaş aralığında 103 hasta dâhil edildi. Bireylerin açlık kan glukoz (AKŞ), 2.saat glukoz, insülin, HbA1c ve 25(OH)D vitamin düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Bozulmuş açlık glisemisi (IFG) ve bozulmuş glikoz toleransı (IGT) ile bozulmuş açlık glisemisinin birlikte görüldüğü bireyler (kombine IGT+IFG) ile normal glukoz toleranslı (NGT) bireylerin vitamin D seviyeleri arasında anlamlı derecede fark bulunurken (sırasıyla p< 0.001, p< 0.001), IFG’li ve kombine IGT+IFG’li bireyler ile diyabetli bireyler arasında fark bulunmadı(sırasıyla p=0.938, p=0.837).Pearson korelasyon analizinde vitamin D ile AKŞ, İnsülin, HOMA-IR ve vücut kitle indeksi (VKİ) arasında anlamlı zıt yönde ilişki bulundu [sırasıyla r=-0.242 (p=0.014), r=-0.294 (p=0.003), r=-0.296 (p=0.002), r=-0.255 (p=0.009) ]. Çok değişkenli regresyon analizinde yaş, cinsiyet ve VKİ için düzeltme yapıldığında Vitamin D ile AKŞ, insülin ve HOMA-IR (Homeostasis Model Assesment of İnsulin Resistance) arasında bağımsız ilişki olduğu bulundu (sırasıyla p=0.040, p=0.020, p=0.022).

Sonuç: Prediyabetli bireylerde 25(OH)D seviyesi, normal glukoz toleranslı bireylere göre anlamlı derecede düşük bulundu. Ayrıca vitamin D ile glukoz homeostazı parametreleri arasında anlamlı zıt yönde ilişki olduğu ve bu ilişkinin yaş, cinsiyet ve obeziteden bağımsız olduğu bulundu. Vitamin D seviyeleri ile prediyabet ve diyabet arasındaki ilişkinin doğrulanması için farklı bölgelerde yaşayan daha yüksek katılımcı sayısına sahip çalışmaların yapılması faydalı olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim