EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2013, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 059-066
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Preeklamptik Gebelerde Gebelikle İlişkili Plazma Protein-A ve C-Reaktif Protein Düzeyleri
Gökhan Utku1, Sembol Türkmen Yıldırmak1, Müberra Vardar1, Ekrem Özakın2, Yüksel Gülen Özbanazı1, Veli Mihmanlı2, Hatice Birgül Ayabakan1, Hülya Çerçi1
1SB Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul
2SB Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Pre-eklampsi; gebelikle ilişkili plazma protein-A; C-reaktif protein

Amaç: Pre-eklampsi, hipertansi yonun gebeliğe özgü bir formu olup maternal ve plasental kökenli bir multisistem hastalıktır. Gebelik ile ilişkili plazma protein A (PAPP-A), insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-4'ü parçalayan bir metalloproteinazdır. Bu çalışmanın amacı, üçüncü trimester preeklamptik ve sağlıklı gebelerde serum PAPP-A düzeylerini ölçerek karşılaştırmak ve doku hasarı ve inflamasyonun bir göstergesi olan (C-reaktif protein) CRP düzeyleri ile olası korelasyonunu araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Pre-eklampsi semptomları olan 27 ve gestasyonel yaş, maternal yaş ve parite açısından benzer 26 sağlıklı gebe çalışmaya dahil edildi. Her iki grup da üçüncü trimesterdeydi. Serum PAPP-A ve CRP düzeyleri sırasıyla kemilüminesans ve nefelometrik yöntemler ile ölçüldü.

Bulgular: Sağlıklı gebe grubuyla karşılaştırıldığında, maternal serum PAPP-A ve CRP düzeyleri preeklamptik gebelerde artmış olarak bulundu (sırasıyla, ortalama ±SD, 99.63±64.20; 64.00±39.90 mIU/ mL, p<0.05; 34.66±25.70; 10.18±7.37 mg/L, p<0.001). Gruplarda serum PAPP-A ile CRP düzeyleri arasında korelasyon saptanmadı.

Sonuç: Pre-eklamptiklerde yükselmiş CRP düzeyleri artmış inflamasyonun göstergesidir. PAPP-A düzeylerinin, pre-eklampsiye yol açtığı düşünülen trofoblastik invazyondaki defekte bağlı oluşan vasküler hasar sonucu artan sitokinlerin PAPP-A gen ekspresyonunu uyarması sonucu yükseldiği düşünülmüştür. Pre-eklamptiklerde sağlıklı gebelere göre CRP düzeylerindeki artışın PAPP-A'dan istatistiksel olarak daha anlamlı bulunması, serum CRP düzeylerinin daha iyi bir tanısal gösterge olabileceğini göstermektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim