EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2013, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-057
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Akut Koroner Sendrom Hastalarında Gebelikle İlişkili Plazma Protein A (PAPP-A) ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü I (IGF-I) Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Şahika Özen Eren1, Bünyamin Kaptanoğlu2, Hülya Aybek2, Mahmut Şenyurt3, Mert Özen4
1Servergazi Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Denizli
3Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Erzurum
4Denizli Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Denizli
Anahtar Sözcükler: Akut koroner sendrom; PAPP-A; IGF-I

Amaç: Çalışmadaki amacımız, gebelikle ilişkili plazma protein A (PAPP-A) düzeylerinin, yüksek riskli aterosklerotik plağın yırtılıp akut miyokardiyal enfarktüse yol açmadan önce, erken bir belirteç olarak kullanılmasının önemini incelemek ve insülin benzeri büyüme faktörü I (IGF-I) ile arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Akut koroner sendrom (AKS) tanısı almış 41 hasta ve 39 sağlıklı kontrolden oluşan gruplarda serum PAPP-A ve IGF-I düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Hasta grubunun PAPP-A düzeyi, kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulunurken (p=0.0001); iki grubun IGF-I düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.882). Serum PAPP-A düzeyleri ile IGF-I düzeyleri arasında pozitif yönde, zayıf derecede, istatistiksel olarak anlamsız bir ilişki saptandı (r= 0.018, p= 0.875). AKS hastalarını kontrol grubu bireylerinden ayırmada ki PAPP-A düzeylerinin etkinliğini incelemek için receiver-operating curve (ROC) çizildi. Eğri altında kalan alan 0,858 olarak bulundu (p=0.0001). Akut koroner sendrom tanısı için en yüksek duyarlılık ve özgüllük birlikteliğini sağlayan eşik noktası 1.945 mIU/L olarak saptandı. Eşik noktası 1.945 mIU/L alındığında duyarlılık %85.4, özgüllük %82.1 olarak hesaplandı.

Sonuç: Sonuçlarımız PAPP-A'ın AKS tanısının konulmasında kullanışlı bir belirteç olduğunu destekler görünse de, AKS'da IGF-I'in rolünü ve PAPP-A ile ilişkisini açıklayabilmek için daha geniş hasta gruplarında yapılacak prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu görüşündeyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim