Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 053-059
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
CK-MB Kütle ve Aktivite Ölçüm Yöntemlerinin Akut Miyokard Enfarktüslü ve Sağlıklı Gruplarda Karşılaştırılması
Arzu Akağaç Etem1, Ebru Önalan Etem2, Sembol Türkmen Yıldırmak3, Gürol Şahin Ulutaş1, Serpil Ünal4
1Uşak Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Uşak
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
3Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul
4Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Uşak
Anahtar Sözcükler: Miyokard enfarktüsü, Kreatin kinaz MB formu

Amaç: Göğüs ağrısı olan hastaların uygun tedavisinin yapılması için kreatin kinaz miyokard izoenziminin (CK-MB) gerçek değerinin ölçülmesi akut miyokard infarktüsü (AMİ)'nün erken belirlenmesinde önemlidir. Çalışmamızın amacı CK-MB ölçümünde kullanılan iki farklı yöntemin tanı değerini AMİ'lü hasta grubu, total kreatin kinaz (CK) değeri yüksek sağlıklı grup ve total CK'sı normal olup CK-MB değeri yüksek sağlıklı grupta karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Acil servise başvuran 16 AMİ tanılı hasta, serum total CK'ı yüksek bulunan 30 sağlıklı ve serum total CK'ı normal olup CK-MB aktivitesi yüksek bulunan 30 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. Total CK ve CK-MB aktiviteleri fotometrik, CK-MB kütle düzeyleri kemiluminometrik yöntem ile tayin edildi.

Bulgular: Üç grubun CK-MB kütle ve CK-MB aktivite değerleri lineer regresyon/korelasyon analizi ile değerlendirildiğinde, total CK'sı yüksek sağlıklı ve total CK'sı normal olup CK-MB değeri yüksek sağlıklı gruplarda anlamlı korelasyon katsayıları (sırasıyla r = -0.013, p = 0.945 ve r = 0.042, p = 0.825) saptanamazken, AMİ'lü hasta grubunda CK-MB aktivite ve kütle ölçüm yöntemlerinin arasında anlamlı korelasyon saptandı (r=0.909, p = 0.000).

Sonuç: Sağlıklı gruplarda immunoinhibisyon tekniği ile ölçülen CK-MB aktivitesi tayininde pozitif interferensler oluşabilir. Ancak, yüksekliğin gerçekten kardiak nedene bağlı olduğu AMİ grubunda ölçülen CK-MB aktivitesi değerlerinde ise bu interferansın daha az baskın olduğu görülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim