EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-046
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Renovasküler Hipertansiyonda Endovasküler Tedavinin Glutatyon Enzimleri Üzerine Etkisi
Zuhal Parıldar1, Mustafa Parıldar2, Ceyda Kabaroğlu1, Nevbahar Turgan1, Işıl Mutaf1, Ahmet Memiş2, Dilek Erdener1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Renovasküler hipertansiyon, oksidatif stres, eritrosit glutatyonla ilişkili antioksidan enzimler, endovasküler tedavi
Özet
Amaç: Renin-anjiotensin sisteminin oksidatif stresi arttırdığı bilinmektedir. Bu çalışmada, renovasküler hipertansif hastalarda eritrosit antioksidan enzimleri, glutatyon peroksidaz, glutatyon redüktaz ve glutatyon-S-transferaz, ve oksidatif stres indeksi olarak plazma malondialdehid düzeyleri ve endovasküler tedavinin bu parametreler üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: 28 ünilateral renal arter stenozu bulunan hipertansif hastada, plazma malondialdehid düzeyleri; eritrosit glutatyon peroksidaz, glutatyon redüktaz ve glutatyon-S-transferaz aktiviteleri endovasküler tedaviden önce ve 24 saat sonra ölçülmüş ve veriler sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Malondialdehid konsantrasyonu hastalarda kontrollerden anlamlı yüksektir ve tedaviden 24 saat sonra düşmüştür. Eritrosit glutatyon peroksidaz, glutatyon redüktaz ve glutatyon-S-transferaz aktiviteleri renovasküler hipertansif olgularda kontrollerden anlamlı yüksek saptanmış, endovasküler tedavi sonrası anlamlı değişiklik belirlenmemiştir. Girişim sonrası kan basınçları düşmüştür.

Sonuç: Renovasküler hipertansiyonda oksidatif stres ve glutatyon ile ilişkili antioksidan enzim aktiviteleri, olasılıkla oksidatif strese karşı savunma mekanizması olarak, artmıştır. Endovasküler tedavi ile glutatyon peroksidaz, glutatyon redüktaz ve glutatyon-S-transferaz aktivitelerinin değişmeyişi, oksidatif stresi azaltıcı etkiden glutatyonla ilişkili enzimlerin sorumlu olmadığını göstermektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim