EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2006, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-008
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Serum Aterojenite İndeksi Olarak (TG/HDL-K) Oranının Değerlendirilmesi
Erkan Söğüt1, Enver Avcı2, Füsun Üstüner1, Erdinç Arıkan3
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Bölümü, İzmir
2Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İzmir
3Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, koroner anjiyografi, TG/HDL-K
Özet
Amaç: Koroner aterosklerozu önceden belirleyebilmek için, çoğunluğu geniş epidemiyolojik ve kohort çalışmalarına dayanan çeşitli algoritmalar tanımlanmıştır. Biz bu çalışmada, anjiyografik olarak tanımlanmış koroner kalp hastalığı için değişik klinik ve biyokimyasal belirteçlerin prediktif değerlerini inceledik. Özellikle, HDL ve LDL partikül büyüklüğünün fonksiyonel bir belirteci olan, serum trigliserid/ HDL-kolesterol oranını değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem: Koroner anjiyografisi yapılan hastalar (38 erkek ve 33 bayan), pozitif ve negatif bulgulara göre iki gruba ayrıldı. Hastaların yaşı, vücut kitle indeksi, kan basıncı, sigara kullanımı, aile hikayesi, diyabet varlığı sorgulandı ve serum glukoz, trigliserid, total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, VLDL kolesterol, trigliserid/HDL-kolesterol oranı, total kolesterol/HDL-kolesterol oranı, C-reaktif protein ve plazma fibrinojen düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Anjiyografik olarak koroner kalp hastalığı tespit edilen gruptaki bireyler, koroner kalp hastalığı tespit edilmeyen gruptaki bireylere göre daha yaşlı ve daha yüksek sigara kullanımı, erkek cinsiyet, aile anamnezi pozitifliği ve diyabet varlığı oranına sahip bireylerdi. Yine anjiyografik olarak koroner kalp hastalığı tespit edilen gruptaki bireyler daha yüksek serum trigliserid, total kolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, total kolesterol/HDL-kolesterol, trigliserid/HDL-kolesterol, C-reaktif protein ve fibrinojen ve daha düşük HDL-kolesterol değerlerine sahipti. Aşamalı lojistik regresyon analizine göre anjiyografik olarak tanımlanmış koroner kalp hastalığının en önemli öngördürücüleri; aile hikayesinin varlığı, trigliserid/HDL-kolesterol oranı, C-reaktif protein ve yaş olarak tespit edildi.

Sonuç: Serum trigliserid/HDL-kolesterol oranı, regresyon modeline giren diğer parametrelere göre, koroner aterosklerotik lezyonların varlığının en iyi laboratuar göstergesi olarak tespit edildi (OR=5.573, p=0.007).

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim