EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-032
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Preeklamptik Olgularda ACE Gen Polimorfizmi ve Hiperhomosisteinemi
Elif İşbilen1, Yeşim Ünlüçerçi1, Figen Gürdöl1, Hülya Yılmaz2, Turgay İsbir2, Yavuz Ceylan3, Recep Has4
1İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
2İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Merkezi, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
3SSK Bakırköy Hastanesi, Kadın Doğum ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Doğum ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, ACE geni, polimorfizm, hiperhomosisteinemi
Özet
Bu çalışmada ACE gen polimorfizminin preeklampsi etiyopatogenezindeki rolü ile serum ACE aktivitesinin genotip dağılımıyla bağıntısı araştırıldı ve plazma homosistein konsantrasyonunun preeklamptik olgulardaki değerlendirmesi yapıldı. Deney ve kontrol gruplarımızı üçüncü trimesterlerindeki preeklamptik gebeler (n=95), sağlıklı gebeler (n=50) ve sağlıklı normotensif olgular (n=39) oluşturdu. Her üç çalışma grubunda plazma homosistein düzeyi ve serum ACE aktivitesi ölçüldü. Lökositten DNA izole edilerek ACE geninin insersiyon/delesyon polimorfizmi polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile tayin edildi.

Preeklamptik grupta DD genotipinin daha sık olduğu ve D alleli dağılımının kontrol grubundaki dağılımla kıyaslandığında anlamlı bulunduğu (p=0.0457; Odds Ratio 1.535; 95% CI=1.007-2.338), plazma ACE aktivitesinin preeklampside yükseldiği (p<0.05), bu yüksekliğin genotiple bağıntı gösterdiği ve D allelini taşıyanlarda belirgin olduğu, preeklamptik olgularda hafif fakat anlamlı hiperhomosisteineminin bulunduğu (p<0.001) ve bu parametrenin ACE aktivitesiyle korelasyon vermediği saptandı.

Sonuç olarak, elde edilen olgular ACE gen delesyon allelinin dolaşımdaki ACE aktivitelerinde yüksekliğe yol açtığını ve gebelikte preeklampsinin ortaya çıkışı ile bağlantılı olabileceğini göstermektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim