EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-090
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
HbA1c Değerlerinin İnflamatuar Belirteçleri ile İlişkisi
Belkız Öngen İpek, Mustafa Erinç Sitar
Maltepe Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Diyabetes Mellitus; HbA1c; Nötrofil lenfosit oranı; Trombosit lenfosit oranı
Özet
Amaç: Sağlıklı, prediyabetik ve diyabetik gruplarda, HbA1c ile sistemik inflamasyonun yeni belirteçlerinden kabul edilen nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve trombosit lenfosit oranı (TLO) ile güçlü inflamasyon belirteçleri olarak kabul gören C Reaktif Protein (CRP) ve sedimantasyon arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız hastanemize başvuran hasta sonuçlarından retrospektif olarak hazırlanmıştır. Çalışmaya glukoz, HbA1c değerleri, CRP, sedimantasyon, hemogram sonuçları olan hastalar katılmıştır. NLO tam kan sayımındaki nötrofil ve lenfosit mutlak sayısının, TLO ise kan sayımındaki trombosit ve lenfosit sayısının birbirine oranlaması ile bulunmuştur. Hastalar normal (HbA1c <6%), prediyabet (6 – 6.4%) ve ( ≥ 6.5%) diyabetik olarak 3 gruba ayrılmıştır.

Bulgular: Prediyabetik, diyabetik hastalar ile kontrol grupları arasında glukoz, CRP, sedimantasyon ve nötrofil mutlak sayısı değerlerinde istatistiksel bir fark bulunurken (sırasıyla p<0.001, p<0.05, p<0.05 ve p<0.05) lenfosit mutlak sayısı, trombosit sayısı, NLO ve TLO değerlerinde ise istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Gruplar arasında fark bulunan testler için sağlıklı-prediyabetik grup ele alındığında glukoz, CRP, sedimantasyon ve nötrofil mutlak sayısı için istatistiksel fark bulunurken (p<0.05), sağlıklı-diyabetik grup ele alındığında glukoz ve CRP’de istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur (p<0.01 ve p<0.05). Prediyabetik-diyabetik grup karşılaştırıldığında ise sadece glukoz değerlerinde gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur (p<0.01).

Sonuç: HbA1c değerleri ile inflamasyon belirteçleri olan NLO, TLO, CRP ve sedimantasyon arasındaki ilişki araştırılmış, HbA1c ile NLO, TLO ve sedimantasyon arasında bir ilişki saptanamazken, güçlü inflamatuar belirteç olan CRP ile HbA1c değerleri arasında ilişki saptanmıştır. Bu durum NLO ve TLO değerlerinin klinik kullanımda rutine girebilmesi için daha fazla zaman ve veriye ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim