EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Endometri yozisli Olguların Ötopik ve Ektopik Endometriyumda Oksidatif Stres Göstergeleri
Yıldız İyidoğan1, Hikmet Koçak2, Figen Gürdöl2 Düzgün Korkmaz3, Faruk Buyru3
1İstanbul Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Endometriyozis, oksidatif stres, süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz
Özet
Endometriyozis, infertilite ve dismenore gibi önemli klinik sonuçlar veren bir hastalıktır. Serbest radikallerin oluşumuyla döllenmiş ovumun implantasyon ve gelişiminin engellendiği bilinmektedir. Bu nedenle endometriyozisli olgularda antioksidan savunma enzimlerini ve endometriyal dokunun oksidatif durumunu inceleyen çalışmalar yapılmıştır. Çalışmamızda 22 hastada endometriyomadan alınan doku ile aynı hastaların normal endometriyum dokusunda (n=17) oksidatif hasar göstergeleri olan malondialdehid (MDA) ve total –SH grupları ile Cu, Zn superoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GPx) aktiviteleri biyokimyasal yöntemlerle tayin edilmiş, sonuçlar doku proteini başına hesaplanarak istatistik anlamlılık Wilcoxon signed ranks testi ile değerlendirilmiştir. Hastalardan siklusun 3. günü alınan kanda FSH, LH, E 2 ölçülerek hormonal bir bozukluğun bulunmadığı belirlenmiştir. Doku homojenatlarında yapılan ölçümlerde MDA ve –SH düzeyleriyle, GPx aktivitesinde normal ve kistik endometrium arasında belirgin bir farklılık bulunmamıştır. Kist dokusunda Cu,Zn-SOD aktivitesi, norma endometriuma göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (3512±1502 vs 1893±780 U/g protein; p<0.002). Cu, Zn-SOD aktivitesi olguların fertilliği açısından değerlendirildiğinde 14 infertil olguya ait ortalama değer (3186±1696 U/g protein) ile daha önceki dönemde doğum yapmış olan 8 sekonder infertil olgunun ortalama değerleri (3413±1608 U/g protein) arasında bir fark görülmemiştir.

Sonuç olarak hem ötopik hem de ektopik endometriyumda antioksidan savunma enzim aktivitesinin bulunduğu, endometriyoma dokusunda SOD aktivitesinin ötopik endometriyumdan daha yüksek olduğu ve gene bu dokuda MDA düzeylerinin östrojenik aktiviteden etkilendiği, bu nedenlerle serbest radikal metabolizmasının ötopik endometriyumdan daha farklı olduğu görüşüne varılmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim