Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 099-103
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Üçüncü Kuşak TSH Ölçümlerinde İmmün Analiz Sistemlerinin Karşılaştırılması
Ayfer Aydoğdu, Çolak Tuba Hancı, Yusuf Temel, Ümit Bozkurt, İsmail Karademirci, Işıl Çoker
S.B. Tepecik Eğitim Hastanesi, Biyokimya, İzmir
Anahtar Kelimeler: TSH, Immulite 2000, Architect i2000, DxI 800
Özet
Amaç: Laboratuvarlarda serum TSH ölçümü için kullanılan immün yöntemler standardize edilmiştir. TSH testlerinin fonksiyonel sensitivitesinin 0.02 mIU/L ve altında olması beklenir. Çalışmamızda üçüncü kuşak TSH ölçümünü 3 farklı immun analiz cihazda çalışarak performanslarını karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Üçüncü kuşak TSH ölçümleri, kemiluminesans yöntemi kullanan Architect i2000 (Abbot Diagnostic), Immulite 2000 (Siemens) ve DxI 800 (Beckman Coulter) immun analiz cihazları ile yapıldı. Kontrol serumu olarak Microgenics marka MAS Liquimmune kontrol kullanıldı. Düşük, orta ve yüksek seviye kontrol örnekleri her üç cihazda gün içi ve günler arası 20 kez çalışılarak değerlendirildi. Düşük TSH seviyelerinden seçilen 20 numune her üç cihazda aynı zamanda çalışıldı. İstatistiksel değerlendirme SPSS 11 versiyonu kullanılarak, Pearson korelasyon analizi ile yapıldı.

Bulgular: Tekrarlanabilirlik çalışmasında düşük, orta ve yüksek seviye kontrol serumlarında gün içi varyasyon katsayıları sırası ile; Architect i2000 cihazı için %3.8-2.5-2.4, DxI 800 cihazı için %4.0-3.3- 3.3 ve Immulite 2000 cihazı için %5.1-4.1-5.7, günler arası varyasyon katsayıları sırası ile, Architect i2000 cihazı için %3.8-2.6-3.3, DxI 800 cihazı için %4.0-6.0-2.3 ve Immulite 2000 cihazı için %6.9- 6.2-7.3 bulundu. TSH ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde, Architect i2000 cihazının DxI 800 ve Immulite 2000 cihazları arasında yapılan korelasyon analizlerinde pozitif ve güçlü bir ilişki saptandı (r=0.883, p<0.001 ve r=0.979, p<0.001).

Sonuç: Klinik laboratuvarlarda üçüncü kuşak TSH ölçümünde kullanılan her üç immün analiz cihazlarının doğru ve güvenilir sonuç verdiği saptandı. Cihaz seçiminde kullanıcıların kendi çalışma şartlarını göz önünde bulundurarak hızlı sonuç alma, maliyet ve diğer faktörlerin de değerlendirilmesi gerektiği kanısına varıldı.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim