EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 055-060
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çekal Ligasyon ve E. Coli Süspansiyonu Verilerek Sepsis Oluşturulmuş Ratlarda LBP, TNF- α, IL-6 ve CRP Düzeleri
Baysal Karaca1, Nuriye Uzuncan1, Osman Evliyaoğlu1, Ayşe Arısoy2, Ayten Coşkuner3, Onur Özgenç3
1SSK İzmir Eğitim Hastanesi Biyokimya Kliniği, İzmir
2Celal Bayar Ünv. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir
3SSK İzmir Eğitim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir
Anahtar Sözcükler: Çekal Ligasyon, LBP, TNF, IL-6, CRP

Sepsis 'enfeksiyonlara karşı sistemik bir yanıttır' şeklinde tanımlanmakta olup günümüzde bu vakalarda gram-negatif bakterilere sık olarak rastlanmaktadır. Bir akut faz reaktanı olan Lipopolisaccharide binding protein (LPB) ve C-Reaktif Protein (CRP) ile septik hücrelerin en önemli mediatör maddelerinden biri olan Tümör nekroz faktör (TNF) ve diğer sitokinlerden IL-6, endotoksin varlığında kan seviyelerinin arttığı ileri sürülmektedir.

Biz çalışmamızda çekal ligasyon yöntemi ile ve E. Coli verilerek sepsis oluşturulmuş toplam 21 ratta hücresel yanıtı görebilmek ve kontrol grubu ile aralarındaki farkı gözleyebilmek amacıyla LBP, TNF, IL-6 ve CRP serum düzeylerini çalıştık. Hemokültüründe; E. Coli üreyen II. grupla, gram pozitif normal flora üreyen I. grup ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05).


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim