EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-074
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Acil Laboratuvarda C-Reaktif Proteinin Saptanmasında İmmunoturbidimetrik Yöntemin Analitik Değerlendirilmesi
Güler Buğdaycı Erdinç Serin Fatih Özcan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Bolu
Anahtar Sözcükler: Acil Laboratuvar, C-Reaktif protein, immunonefelometri, immunoturbidimetri

Amaç: C-Reaktif Protein (CRP) düzeyinin kullanımı, farklı klinik durumların takibinde giderek önem kazanmaktadır. CRP düzeyinin, laboratuvarda hem immunonefelometrik hem de immunoturbidimetrik yöntemle ölçülmesi mümkündür. Laboratuvarın acil bölümü, acil servise ve yoğun bakım ünitesine hizmet vermektedir. Bu çalışmada, immunoturbidimetrik yöntemin analitik performansının immunonefelometrik yöntem referans alınarak karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Siemens Dade Behring BN ProSpec ve Abbott Architect C8000 sistemlerinde üç farklı düzeyde kontrol serumları ile gün-içi ve günler-arası tekrarlanabilirlik çalışıldı. Doğruluk tespiti için de 100 hastanın taze serumları kullanılarak regresyon analizi yapıldı.

Bulgular: CRP düzeyleri 3.02-170.00 mg/L aralıkta bulunan taze serum örnekleri ile yapılan doğruluk çalışmasında regresyon katsayısı r2=0.997, regresyon eşitliği y=1.171x-1.084 olarak belirlendi. Üç farklı düzeydeki kontrollerin (13.2 mg/L±1.33; 28.5 mg/L±2.85; 49.3 mg/L±4.93) varyasyon katsayıları %5'in altında saptandı (n=20).

Sonuç: N efelometrik yönteme göre daha ucuz ve acil laboratuvarda ek bir cihaza gerek duyulmamasını sağladığı için, acil servis ve yoğun bakıma hizmet veren laboratuvarlarda immunoturbidimetrik yöntemin kullanılabileceği gösterildi.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim