Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-062
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Subklinik ve Klinik Hipotiroidili Hastalarda Lipid Paneli ve Lipoprotein Elektroforezi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Sema Akgün, Halit Buğra Koca, Ahmet Kahraman, Tülay Köken
Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Afyon
Anahtar Sözcükler: Subklinik hipotiroidizm, Klinik hipotiroidizm, lipoprotein elektroforezi, lipid paneli

Amaç: Subklinik ve klinik hipotiroidizm genel popülasyonda nispeten yaygın görülen bir endokrin bozukluktur. Subklinik hipotiroidi, serum total veya serbest T4 (sT4) ve T3 (sT3) değerleri normal iken serum Tiroid Sitümülan Hormon (TSH) seviyesinin yükselmesi olarak tanımlanır. Tiroid hormonlarının lipidlerin sentez, metabolizma ve mobilizasyonunun regülasyonunda önemli rol oynadığı bilinmektedir. Subklinik hipotiroidinin serum lipid değerlerine etkisi çok açık değildir. Bu çalışmanın amacı klinik ve subklinik hipotiroidinin lipid seviyeleri ve lipoprotein elektroforez sonuçlarıyla olan ilişkisini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: 34 subklinik hipotiroidili ve 22 klinik hipotiroidili hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların 44'ü kadın ve 12'si erkekti. Serum sT3 ve sT4, TSH, Total Kolesterol (TC), HDL-Kolesterol (HDL-C), ve Trigliserid (TG) konsantrasyonları ölçüldü. Lipoprotein fraksiyonları agaroz jel elektroforezi ile belirlendi. LDL-Kolesterol (LDL-C) Friedewald formülü ile hesaplandı.

Bulgular: Subklinik hipotiroidili hastaların %38'i, klinik hipotiroidili hastaların %36'sı TC "cut off" değerini aşarken, bu oranlar TG için sırası ile %29 ve %18 bulunmuştur. HDL-C için subklinik hipotiroidili hastaların %30'u, klinik hipotiroidili hastaların %19'u "cut off" değerin altında kalmıştır. TC, TG, HDL-C, LDL-C ve alfa, prebeta, beta bantları arasında klinik ve subklinik hipotiroidizmde anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Sonuç olarak lipid paneli testleri ve lipoprotein elektroforez sonuçlarının hem klinik hem de subklinik hipotiroidizmde benzer oranlarda "cut off" değerlerini aştığı ve aralarında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim