EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 049-056
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Aspirin Rezistansı
Suna Taşdemir Dündar1, Sembol Yıldırmak1, Cihan Dündar2,Hatice Ayabakan1, Hülya Cebeci Çerçi1, Necati Yenice3
1S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı, İstanbul
2S.B. Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Aspirin rezistansı, Akut koroner sendrom

Amaç: Stabil olmayan anjina, myokard infarktüsü veya ani iskemik ölüm gibi akut koroner sendromlar (AKS), koroner tromboz ve aterosklerotik plak yırtılması sonucunda oluşur. “Aspirin rezistansı”, bireyleri trombotik komplikasyonlardan korumada aspirinin yetersizliği anlamına gelen çok da iyi tanımlanmamış bir terimdir ve bu fenomenin prevalans hızı ve klinik ilişkilerine ilişkin çelişkili bilgiler mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, akut koroner sendromlu hastalarda aspirin rezistansı prevalansını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda AKS tanısı almış 50 yaş üstü (62.5±8) (Ortalama±SD) 30 hastaya, 7 gün süreyle 325 mg aspirin/gün başlayarak, tedavi sonrası aspirine karşı rezistans gelişimi prevalansını impedans agregasyon ölçümü metoduyla araştırdık.

Bulgular: 30 hastadan 22'si aspirine duyarlı bulunurken (%73.3), 8'inde rezistans (%26.7) olduğu saptandı. Cinsiyet, yaş, diabetes mellitus, antidiabetik ve antilipidemik ilaç kullanımı, trombosit sayısı ve hemoglobin konsantrasyonu ile aspirin rezistansı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Fakat hipertansiyonu olan ve aynı zamanda antihipertansif alan hasta grubunda aspirin rezistansı bulunanların oranı anlamlı bir şekilde düşük bulundu (p=0.009).

Sonuç: Bu çalışmada, akut koroner sendromlu hastalarda aspirin rezistansı prevalansı oldukça yüksek bulundu. Aspirin rezistansı akut koroner sendromlu hastalarda çok ciddi sorunlara neden olabileceği için, bu sendromun önceden belirlenmesi, uzun dönem verilecek antitrombosit tedavide aspirin ya da bir başka antitrombosit ilacın seçiminde son derece önemli olacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim