EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2006, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 127-131
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Prostat Kanseri Değerlendirilmesinde İnflamasyon Göstergeleri ve Fibrin Yıkım Ürünlerinin Rolü
A. Erkin Bozdemir1, Burcu Barutçuoğlu1, Fatih Ekren2, Ceyda Kabaroğlu1, Gürhan Günaydın2, Sara Habif1, Çağ Çal2, Oya Bayındır1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Prostat kanseri, İnflamasyon, PSA, Neopterin, hsCRP, D-dimer

Amaç: Prostat spesif ik antijen (PSA) ve PSA dışı bazı tümör belirleyicilerinin düzeyleri prostat kanserinin (PKa) biyolojik aktivitesini gösterebilmektedir. Çalışmamızda, prostat kanserli hastalarda inflamasyon belirteçleri olan serum high sensitive C-Reaktif protein (hsCRP), neopterin ve fibrin yıkım ürünü olarak D-dimer düzeylerinin serum PSA seviyesi, tümör derecesi ve evresiyle ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 29 PKa'lı olgu dahil edildi. Olguların serum total PSA, hsCRP, neopterin ve plazma D-dimer düzeyleri belirlendi. Serum total PSA ölçümü immünokimyasal olarak, neopterin ölçümü HPLC'de yapıldı. Serum hsCRP ve plazma D-dimer düzeyleri ise immünoturbidimetrik yöntemle ölçüldü.

Bulgular: Yaş ortalaması 62.8 ± 1.3 (± SH) olan 29 olgu, Gleason skorlarına (A Grubu: 2-6, B Grubu: 7, C Grubu: 8-10) ve patolojik evrelerine (A Grubu: T1c, B Grubu: T2a, C Grubu: T2b) göre 3 gruba ayrıldığında One-Way Anova testi ile gruplar arasında herhangi bir farklılık saptanmadı. Tüm grup birlikte değerlendirildiğinde hsCRP ile D-dimer (p=0.035, rho=0.433), TRUS eşiliğinde alınan biyopsi bulguları ile PSA (p=0.000, rho=0.639), yaş ile D-dimer (p=0.035, rho=0.515) düzeyleri arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı. (Paerson Correlation Test).

Sonuç: PKa olgularında, tümör derecesi, evresi ve metastaz varlığının erken dönemde, yüksek güvenilirlik oranıyla belirlenmesinden sonra uygun tedavinin seçimi için tümör belirteçleri yol gösterici olarak kullanılabilir. Çalışmada kullanılan parametrelerin PKa'nin özelliklerini belirleme yönündeki katkılarının yetersiz olmasına karşın, CRP ile D-dimer arasındaki ilişki inflamasyon ile pıhtılaşma eğilimi arasında varlığı bilinen bağlantıyı PKa olgularında da göstermektedir. Bu bulgu, özellikle son yıllarda üroloji gündemine giren inflamasyon ve PKa gelişimi arasındaki ilişkiyi vurgulaması açısından değerlidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim