EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2006, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa(lar) 059-063
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yüksek Duyarlı C-Reaktif Protein (hsCRP) ile Total Kolesterol, LDL-Kolesterol, HDL-Kolesterol ve Trigliserid Düzeyleri Arasındaki İlişki
Can Duman1, Emin Alioğlu2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Kocaeli
2Central Hospital Kardiyoloji Kliniği, İzmir
Anahtar Sözcükler: hsCRP, Total Kolesterol, Trigliserid, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Ateroskleroz

Amaç: Ateroskleroza yol açan süreçte kronik inflamasyonun önemli bir faktör olduğu artık bilinmektedir. İnflamasyon ateroskleroza yol açarken akut faz proteini yanıtına da neden olabilir. Karaciğerde sentezlenen, inflamasyonun serolojik göstergesi CRP'nin koroner arter hastalığında prognostik önemi olduğu anlaşılmıştır. hsCRP kardiyovasküler olayı göstermede LDL-kolesterole kıyasla daha güçlü bir prognostik faktör olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Kardiyovasküler risk faktörleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda hsCRP düzeyleri ile serum trigliserid, total, LDL ve HDL-kolesterol arasındaki korelasyon açısından farklı sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda serum hsCRP düzeyleri ile Total, HDL, LDL kolesterol ve trigliserid düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 29.09.2003 - 13.07.2004 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Merkez laboratuarına gelen diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalığı bulunmayan, görünürde sağlıklı, 273 kişinin (125 E, 148 K; 19-66 Y, ort:38.35 ± 11.14 Y) serum hsCRP düzeyleri ile Total, HDL, LDL kolesterol ve trigliserid düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceledik.

Bulgular: Total kolesterol ile hsCRP düzeyleri arasında anlamlı fakat çok düşük düzeyde negatif korelasyon (r=-0.15, p=0.01), HDL kolesterol ile hsCRP düzeyleri arasında anlamlı, düşük düzeyde negatif korelasyon saptandı (r=-0.22, p=0.001). hsCRP ile trigliserid ve LDL kolesterol düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanamadı.

Sonuç: Araştırmamızda hsCRP düzeyleri ile HDL kolesterol arasında saptanan negatif korelasyon literatürdeki diğer çalışmalarla uyumludur. Ancak olasılıkla vaka sayısının yetersizliği nedeniyle total kolesterol ile hsCRP düzeylerinde literatürdekinin aksine bir korelasyon saptanmıştır. LDL kolesterol ve trigliserid düzeyleri ise hsCRP düzeylerinden bağımsız görünmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim