EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2006, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-029
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Diz Osteoartriti Bulunan Hastalarda İki Adezyon Molekülünün (ICAM-1, VCAM-1) Serum Düzeyleri
Ayşenur Atay1, Rezzan Günaydın2, Mehmet Köseoğlu1, Aysel Hür1, Neşe Ölmez3, Asuman Memiş3
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Biyokimya ve Klinik Biyokimya Lab, İzmir
2İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
3Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
Anahtar Sözcükler: ICAM-1, VCAM-1, diz osteoartriti

Amaç: Adezyon moleküllerinin inflamatuar sürecin bir düzenleyicisi olarak hücre–hücre etkileşimleri ile bir çok hastalığın patogenezine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada diz osteoartritli hastalarda çözünür hücrelerarası adezyon molekülü-1 (ICAM-1) ve vasküler hücre adezyon molekülü-1 (VCAM-1)'nün patogenezdeki katkısını araştırmak için serumdaki düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: ICAM-1 ve VCAM-1'in serum düzeyleri, sandviç enzim–bağlı immunosorbent ölçüm yöntemi ile 25 diz osteoartritli hasta ve 25 sağlıklı bireyde ölçüldü. 20 kadın (%80), 5 erkek (%20) hasta çalışmaya alındı. Yaş ortalamaları ve vücut kitle indeksleri sırasıyla 63.04±5.9 yıl ve 24.4±2 kg/m2 idi. Serum CRP düzeyleri, hasta grubunda (4.19±3.94 mg/dl) kontrol grubuna (0.72± 0.33 mg/dl) oranla istatistiksel olarak anlamlı yüksek (p=0.001) bulunmuştur.

Bulgular : Hastaların ICAM-1 serum düzeyleri (129.9±10.7 ng/ml) kontrol grubu (98.6±5.8 ng/ml) ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0.014). VCAM-1 düzeylerinde ise hastaların düzeyleri (154.2±16.7 ng/ml) ile kontrol grubu (126±13.1 ng/ml) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p=0.204). Çalışılan hasta ve kontrol gubunda (n=50) CRP, eritrosit sedimantasyon hızları ve lökosit düzeyleri ile ICAM-1 düzeyleri arasında pozitif anlamlı ilişki bulundu. Vücut kitle indeksinin adezyon molekülleri üzerine bir etkisinin olmadığı gözlendi.

Sonuç: Osteoartrit patogenezini araştırmada ICAM-1 çözünür formlarının hücrelerden salınımı hücre hasarının ve inflamatuar yanıtın bir göstergesi olarak yararlı bir belirleyici olarak kullanılabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim