EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2005, Cilt 3, Sayı 3, Sayfa(lar) 085-093
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hemodiyaliz Hastalarında Kardiak Belirteçler ve İz Elementler
Sema Uslu1, Ömer Çolak1, Temir Ali Demir2, Asiye Berber2, Güven Özdemir3, Özkan Alataş1
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Eskişehir
2Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Eskişehir
3ONVAK Hastanes, Eskişehir
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, homosistein, adenozin deaminaz, seruloplazmin oksidaz, bakır, çinko

Amaç: Amacı hemodiyaliz tedavisinin kard iyak belirteçler ve iz elementler üzerine etkisini incelemek olan bu çalışmada, düzenli olarak hemodialize giren hastalarda serum bakır, çinko, homosistein ve lipoprotein (a) düzeyleri ve seruloplazmin oksidaz ve adenozin deaminaz aktivitelerini inceledik ve çalışmadaki tüm değişkenleri biribirleri ile ve rutin biyokimyasal parametrelerle karşılaştırdık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 33 hemodiyaliz hastası (HD grup) ve 20 sağlıklı gönüllü (kontrol grubu) dahil edildi. Kontrol grubundan ve diyaliz öncesi hemodiyaliz hastalarından kan örnekleri alındı. Her iki grubun serum örneklerinde rutin biyokimyasal analizler ve serum bakır (Cu), çinko (Zn), homosistein (Hcy) ve lipoprotein (a) düzeyleri ve seruloplazmin oksidaz ve adenozin deaminaz (ADA) aktiviteleri ölçüldü.

Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında HD grubunda, Lp(a), homosistein düzeyleri artmış, ve seruloplazmin oksidaz, çinko, folik asit, Vit.B12 düzeyleri ve adenozin deaminaz aktiviteleri azalmıştı, bakır düzeyleri farksızdı. İlaveten hemodializ hastaların da homosistein ve kreatinin, adenozin deaminaz ve çinko arasında pozitif ve seruloplazmin oksidaz ile homosistein ve LDL-kolesterol düzeyleri arasında negatif korelasyon bulundu.

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, HD'li hastalarda kardiovasküler riski değerlendirmede HDL, LDL-kolesterol düzeyleri yanında Hcy, Lp(a), bakır düzeyleri ve seruloplazmin oksidaz aktivitesinin, immün yetmezlik tabosunu izlemede adenozin deaminaz aktivitesi ve çinko düzeylerinin yararlı parametreler olabileceğini gözlemledik. Bu parametreler HD hastalarının tedavi protokollerini belirlemede de yol gösterici olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim