EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2005, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa(lar) 045-050
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Laboratuvarlarda Homosistein Ölçümünde Kullanılan İki Farklı Yöntemin Performans Değerlendirmesi
Sebahat Özdem1, S. Halide Akbaş1, Meral Gültekin2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı Biyokimya ve Klinik Biyokimya Ünitesi, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ünitesi, Antalya
Anahtar Sözcükler: Homosistein, Chromsystems, HPLC, DS30, Ölçüm yöntemleri

Amaç: Metionin metabolizması sırasında ortaya çıkan homosisteinin (Hcy) son yıllarda birçok hastalığın etyopatogenezinde rol oynadığı ileri sürülmüştür. Özellikle serebrovasküler ve koroner arter hastalıkları ile ilişkili bağımsız bir risk faktörü olduğunun ortaya konması plazma Hcy ölçümlerine olan ilgiyi arttırmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada HP1100 cihazında Chromsystems kitleri ve Drew DS30 sistemi kullanılarak plazma Hcy düzeyleri ölçüldü ve iki sistemin klinik kimya laboratuvarlarında Hcy ölçümleri açısından analitik performansları incelendi.

Bulgular: Drew DS30 sistemi ve Chromsystems kitleri ile HPLC'de tekrarlanabilirlik sırasıyla %2.1 ve 1.6 olarak bulundu (p=0.043). Ölçümler arası doğruluk üç ayrı Hcy konsantrasyonunda değerlendirildiğinde standart sapmalar Drew DS30 ve Chromsystems kitleri ile HPLC için sırasıyla düşük (5 µmol/L) konsantrasyonda %4.9 ve 4.0, orta (12.5 µmol/L) konsantrasyonda %5.2 ve 4.2 ve yüksek (24.8 µmol/L) konsantrasyonda %5.8 ve 4.2 olarak bulundu. Ortalama geri kazanımın Drew DS30 için %101.8 ± 2.3, HPLC için %98.9 ± 1.4 olduğu saptandı. Drew DS30 ve HPLC sistemlerinin ölçüm yapabildiği en düşük Hcy konsantrasyonları sırasıyla 2.8 ve 1.6 µmol/L olarak kaydedildi. Her iki sistemle ölçülen Hcy düzeyleri arasında iyi bir korelasyon bulundu (r= 0.948). Linearite sınırları Drew DS30 sistemi ve Chromsystem kitleri ile HPLC'de sırasıyla 100 ve 200 µmol/L olarak bulundu.

Tartışma: Hiperhomosisteinemisi olduğu düşünülen gruplarla yapılacak çalışmaların yanı sıra numune miktarlarının az, hasta sayısının yüksek ve çalışma zamanının kısıtlı olduğu laboratuvarlarda plazma homosistein ölçümlerinde Chromsystems HPLC kitlerinin kullanımının daha yararlı olabileceği, yukarıda belirtilen kısıtlamaların olmadığı laboratuvarlarda ise Chromsystems kitleri yanında yakın performansta olan DS30 sisteminin de kullanılabileceği görüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim