EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2005, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa(lar) 039-044
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Metabolik Stresli Hastalarda Standart Polimerik Ürün ve Yağ İçeriği Yüksek Ürünle Yapılan Enteral Beslenmenin Leptin, IGF-1 ve IGFBP-3 Düzeylerine Etkileri
Ahmet Var1, İsmet Topçu2, Ece Onur1, Melek Sakarya2, Yeşim Güvenç1, Serdar Seven1, Bekir Sami Uyanık1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: Metabolik stres, TPN, leptin, IGF-1, IGFBP-3

Amaç: Metabolik stresli hastalarda protein enerji malnutrisyonu ve inflamasyon, morbidite nedenleri arasında yer almaktadır. Adipojenik ve somatotropik etkilerinden dolayı insülin, insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 (IGFBP-3) leptin ile etkileşim gösterirler. Yapılan birçok araştırmada uzun dönem total parenteral beslenmede (TPN) leptin, IGF-1 ve IGFBP-3 düzeylerinin bazal değerlere göre arttığı bildirilmiştir. Leptinin kısa dönem beslenmede düzenlenişini göstermek zordur. Bu çalışmada, metabolik stresli hastalarda içeriği farklı iki beslenme çözeltisinin kısa dönemde leptin, IGF-1 ve IGFBP-3 düzeylerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Enteral beslenme ihtiyacı olan 19 metabolik stresli hasta iki gruba ayrıldı. Grup 1: (n=9) standart polimerik ürün (%53.2 karbonhidrat, %30.1 lipid ve %16.7 protein), Grup 2: (n=10) ise lipid oranı yüksek polimerik ürün (%28 karbonhidrat, %55.2 lipid ve %16.7 protein) ile beslendi. Hastalardan beslenme öncesi (bazal) ve beslenme başladıktan 48 saat sonra olmak üzere iki defa kan örnekleri alındı. Serum leptin, IGF-1 ve IGFBP-3 düzeyleri ELISA yöntemi ile çalışıldı.

Bulgular: İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da Grup 1'de leptin düzeylerinde artış, Grup 2'de ise düşme gözlendi. Grup 2'de IGF-1 ve IGFBP-3 düzeylerinde de azalma olmasına karşın, bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi. Karbonhidrat içeriği yüksek ürünle beslenen grupta 48. saat trigliserid düzeylerinde anlamlı bir artma (p<0.05), HDL-kolesterol düzeylerinde ise azalma saptandı (p<0.05). Bu farklılık grup 2'de bulunamadı. Grup 1'de HDL-kolesterolde olduğu gibi apolipoprotein-A1 (Apo A1) düzeylerinde de azalma izlendi.

Tartışma: Karbonhidrat ağırlıklı enteral beslenmenin kısa dönemde leptin, IGF-1 ve IGFBP-3 düzeylerini daha stabil tuttuğunu, bunun, karbonhidratların enerji açığını daha hızlı kapaması ve insülinin sekresyonunu uyarması ile ilişkili olabileceği düşünüldü. Leptin, IGF-1 ve IGFBP-3 düzeylerinin lipid içeriği yüksek polimerik ürünle yapılan beslenmede düşme eğiliminde olması, enerji açığının kısa dönemde azalmadığını düşündürmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim