EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2024, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 018-028
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Preeklampside Pentraksin 3, Plasental Protein 13 ve Bazı Rutin Testlerdeki Değişiklikler
Fadime Pınar Ateş1, Ali Muhtar Tiftik2, Kazım Gezginç3
1Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Tıbbi Biyokimya, Karaman, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Konya, Türkiye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Preeklampsi, Laboratuvar Testi, Pentraksin 3, Plasental Protein 13, Trombosit Sayısı, Albümin, Laktat Dehidrogenaz, Ürik Asit
DOI: 10.56615/tkbd.2024.03

Amaç: Preeklampsi tanısı almış ikinci ve üçüncü trimester gebelerde; hastalığın patogenezine ilişkin pentraksin 3 ve plasental protein 13 düzeylerini, ayrıca sık istenilen laboratuvar testlerinden albümin, laktat dehidrogenaz, ürik asit ve trombosit sayısı değerlerini araştırmayı ve bu sonuçları sağlıklı kontrol grubu gebelerle karşılaştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: 20-40 yaş aralığında ve 24-40 gebelik haftasında olan ( 40 preeklampsi ve 40 kontrol) toplam 80 gebe çalışmaya dahil edildi. 32. gebelik haftası sınır alınarak preeklampsi ve kontrol grupları iki alt gruba ayrıldı. Olguların kan örneklerinde; albümin, laktat dehidrogenaz ve ürik asit düzeyleri spektrofotometrik yöntemle çalışılıp sonuçlar kaydedildi. Pentraksin 3 ve plasental protein 13 düzeyleri sandiviç enzim-bağlı immünosorbent (ELISA) ölçüm yöntemi ile analiz edildi. Olguların tam kan sayımı sonuçları hastane laboratuvar veri sisteminden elde edildi, trombosit sayı değerleri kaydedildi. Çalışmanın istatistiksel analizinde normal dağılıma uyan veriler için ortalama±standart sapma, normal dağılıma uymayan veriler için ortanca, IQR (çeyrekler arası aralık) (25 p-75 p) ve min.-maks. değerleri kullanıldı.

Bulgular: Plasental protein 13 (PP-13), trombosit sayısı ve albümin düzeyleri preeklampsi grubunda sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede düşük, laktat dehidrogenaz ve ürik asit düzeyleri anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0.05). Ayrıca preeklamptik gebelerde laktat dehidrogenaz düzeyleri, trombosit sayısı ve albümin düzeyleri ile anlamlı ve negatif yönde korele bulundu (p<0.05).

Sonuç: Preeklampsi hastalarında plasental protein 13, trombosit sayısı ve albümin değerlerinin daha düşük, laktat dehidrogenaz ve ürik asit değerlerin daha yüksek olması preeklamptik gebe takibinde laboratuvar testlerinin kullanımında yol gösterici olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim