Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 185-192
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hipotiroidide Otoimmünitenin NAMPT/Visfatin Düzeylerine Etkisi
Muzaffer Katar1, Şafak Şahin2
1Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Tokat, Türkiye
2Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine Tokat, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hashimoto Hastalığı, Hipotiroidizim, Nikotinamid Fosforiboziltransferaz, Otoimmün, Papiller, Tiroidit, Tiroid Kanseri

Amaç: NAMPT/visfatin inflamasyonu arttırır ve serum seviyeleri, otoimmün bozukluklar ve tiroid kanserleri gibi kronik düşük dereceli inflamasyonda etkilenir. Hipotiroidili kronik bir otoimmün tiroidit (KOT) olan Hashimoto Tiroiditi (HT) ve tiroid papiller karsinomunda (TPCa) NAMPT/visfatin düzeylerinin nasıl etkilendiğini göstermeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel bir vaka kontrol çalışmasıdır ve 2020 yılında yapılmıştır. Henüz tedavi görmemiş 193 HT hastası ve 29 TPCa hastası 150 sağlıklı kontrol ile karşılaştırılmıştır. Visfatin serum konsantrasyonu ELISA yöntemi ile ölçüldü,

Bulgular: En yüksek NAMPT/visfatin seviyeleri HT'de, en düşük ise kontrol grubunda görüldü. HT grubu en yüksek Anti-TPOAb seviyesine sahipti. TPCa ve kontroller, TPOAb ve Anti-Tiroglobulin Ab için negatifti. HT grubunun subklinik ve aşikar hipotiroidi alt grupları arasında; TSH, FreeT3, FreeT4 ve Tiroglobulin açısından anlamlı farklılıklar vardı (sırasıyla p <0,001, p = 0,037, p <0,001, p = 0,001). TPCa grubunun alt gruplarında; TSH ve FreeT4 açısından anlamlı farklılıklar vardı (sırasıyla p <0,001, p = 0,007). Visfatin konsantrasyonları, FT3 ile önemli ölçüde korele idi (r = 0.336; p = 0.034).

Sonuçlar: Hipotiroidizmdeki visfatin seviyeleri, birlikte var olan KOT tarafından düzenlenir ve ayrıca TPCa'dan etkilenir ve FT3 ile koreledir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim