EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 077-084
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sigara Kullanımının Yüksek Duyarlıklı C-Reactive Protein/Albümin Oranı Üzerine Etkisi
Hüseyin Kurku1, İbrahim Solak2, Yavuz Turgut Gederet3, Mehmet Ali Eryilmaz4
1SB Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Konya, Türkiye
2SB Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Konya, Türkiye
3SB Konya Meram Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Konya, Türkiye
4SBÜ, Konya Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: hs-C-reactive protein, hs-CRP/Albümin oranı, sigara, inflamasyon

Amaç: Sigara, başlıca kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıkları olmak üzere, kronik hastalıklar ve kanser oluşumu için risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, sigara içenlerde yüksek duyarlıklı C-reactive protein (hs-CRP)/Albümin oranını (AlbR) kullanarak inflamasyondaki artışı göstermeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza, sigara grubunda yaş ortalaması 37,52(±11,82) olan 60 kişi (E:42, K:18) ve kontrol grubunda yaş ortalaması 35,32 (±7,66) olan 65 kişi (E:39, K:26) olmak üzere toplam 125 (E:81; %65 ve K:44; %35) gönüllü dahil edildi. İki grubun tam kan sayımı parametreleri, albümin, hs-CRP ve hs-CRP/AlbR karşılaştırıldı.

Bulgular: Sigara grubunda hs-CRP (1.550±3.320) ve hs-CRP/AlbR (35.90±75.61) değerleri, kontrol grubu hs-CRP (0.890±1.210) ve hs-CRP/AlbR’den (20.13±30.38) yüksek (sırasıyla; p=0.002, p=0.001) iken albümin düşük (sırasıyla; 4.37±0.34 ve 4.58±0.37; p<0.001) tespit edilmiştir. Sigara grubunda lökosit (WBC), eritrosit (RBC), lenfosit sayıları ve hemoglobin düzeyleri kontrol grubundan yüksek çıkmıştır (sırasıyla; p=0.018, p=0.013, p=0.004). Çalışma grubu korelasyon analizinde; hs-CRP ve hs- CRP/AlbR ile yaş, sigara içme süresi, paket/yıl, vucut kitle indeksi (BMI), WBC ve nötrofil lenfosit oranı (NLO) arasında korelasyonlar bulunmuştur.

Sonuç: Sigara içenlerde inflamasyonun göstergesi olan hs-CRP ve hs-CRP/AlbR artmış ve bu yükseklik sigara maruziyetinin yoğunluğu ve süresi ile ilişkili bulunmuştur. Sigara içenlerdeki hs-CRP ve hs- CRP/AlbR’nin düzeyleri gelecekte yaşanabilecek kardiyovasküler hastalık ve kanser gelişme riskinin erken göstergesi olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim