EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 063-070
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Esnasında Serum Ghrelin, Obestatin ve Copeptin Düzeyleri
Büşra Akşit Koldaş, Tevfik Noyan
Ordu University, Medical Faculty, Department of Biochemistry, Ordu, Turkey
Anahtar Sözcükler: Ghrelin, obestatin, copeptin, insülin direnci, oral glukoz tolerans testi

Amaç: Bu çalışmada, (1) gebe ve gebe olmayan kadınlarda serum insülin, ghrelin, obestatin ve copeptin düzeylerinin karşılaştırılması ve (2) gebe kadınlara 75 gram (g) oral glukoz tolerans testi (OGTT) öncesi ve ikinci saatinde ölçülen bu parametrelerdeki değişikliklerin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 30 gebe ve 27 sağlıklı gebe olmayan kadın katıldı ve 75 g OGTT sadece gebeliğinin 24-28. haftaları arasında olan gebe grubuna uygulandı. Gebe kadınlardan açlık ve glukoz yüklenmesinden iki saat sonra ve gebe olmayanlardan sadece açlık venöz kan örnekleri bu parametrelerin ölçülmesi için alındı. Ghrelin, obestatin, copeptin ve insülin ölçümleri ELISA yöntemi ile gerçekleştirildi.

Bulglar: Gebe kadınlarda, glukoz yüklenmesinden sonraki ikinci saatte ölçülen glukoz ve insülin seviyeleri, gebe ve gebe olmayan kadınların açlık seviyelerine göre önemli ölçüde yükseldi (p=0.000). Serum ghrelin, obestatin ve copeptin düzeyleri gebe ve gebe olmayan gruplar arasında benzerdi (p>0.05). Bununla birlikte, OGTT öncesi ve ikinci saat değerleri karşılaştırıldığında, 75 gram glukoz yüklemesi gebelerde ghrelin, obestatin ve copeptin düzeylerinde anlamlı bir değişikliğe neden olmadı (p>0.05).

Sonuç ve öneriler: Bu çalışmanın sonuçları, ghrelin, obestatin ve copeptin düzeylerinin gebe kadınlarda, olmayanlara göre anlamlı değişim göstermediğini ortaya koydu. Yine, gebe kadınlarda 75 g glukoz yükleme sonrası ikinci saatte, yükleme öncesine göre bu parametrelerde önemli bir değişikliğin olmaması çalışmamızın diğer bir sonucuydu.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim