Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tüp İçerisindeki Negatif Basıncın Hemoliz Üzerine Etkisi
Arzu Kösem, Canan Toğçuoğlu, Sevilay Sezer, Turan Turhan
Ankara Şehir Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemoliz; indeks; serum

Amaç: Hemoliz yaygın olarak bilinen preanalitik hata kaynaklarından biridir. Kan alma tüpleri içerisinde bulunan ve kanın tüp içine akışını sağlayan vakum ise bir hemoliz nedenidir. Ancak tüp içerisinde bulunan ve yetersiz kan volümüne bağlı oluşan kalan vakumun hemoliz üzerine etkisi bilinmemektedir. Çalışmamızda, tüp içerisinde kalan bu vakumun hemoliz üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza hastanemiz kan alma birimine gelen 49 hasta dahil edildi. Herbir hastadan randomize olarak 2 ayrı Becton Dickinson (BD) VacutainerTM marka 5 ml’lik serum separator tüpe kan alındı. Tüplerden biri, 2 ml kan alımında standardizasyonu sağlamak için işaretlendi ve bu işaretli bölgeye kadar hastalardan 2 ml kan alındı, diğeri üretici firmanın önerdiği gibi kullanıldı. 1500 g’de 15 dakika santrifüj edildikten sonra serumları ayrılan örneklerden LDH, AST, K testleri Beckman Coulter AU 5800 cihazında çalışıldı. Sonuçlar paired-t testi ile değerlendirildi.

Bulgular: LDH, AST, K sonuçları düşük hacimli alınmış tüplerde normal hacimli olarak doldurulmuş tüp sonuçlarına göre daha yüksekti (p<0.001).

Sonuç: Yaptığımız çalışmada tüm tüplerde gözle görülür ve indeks ile saptanan hemoliz mevcut değildi. Buna rağmen AST, LDH, K düzeyleri yetersiz hacimli tüplerde anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Bu sonuçlara göre, tüp içerisindeki vakumun hemolize neden olduğunu sonucuna varıldı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim