EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 120-125
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ST-segment Yüksekliği Olan Miyokard Enfarktüsünde Platelet Biyobelirteçleri
Işıl Çakır1, Nahide Ekici Günay1, Ahmet Oğuz Baktır2
1Kayseri Şehir Hastanesi, Biyokimya, Kayseri, Türkiye
2Kayseri Şehir Hastanesi, Kardiyoloji, Kayseri, Türkiye
Anahtar Sözcükler: platelet aktivasyonu, enflamasyon, miyokard enfarktüsü

Amaç: ST- segment yüksekliği olan Miyokard enfarktüsü (STEMI) morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Platelet (PLT) aktivasyonu ve tromboz akut iskemik sendromların önemli nedenlerinden biri olan ateroskleroz sürecinde önemli rollere sahiptir. PLT sayısı enflamasyon ile ilişkilidir ve ortalama platelet hacmi (MPV) PLT aktivasyonunun önemli bir belirtecidir. Her iki parametre de artmış kardiyovasküler risk ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmada Troponin I yüksekliği olan STEMI hastalarının klinik tanısında yeni bir parametre olan MPV/PLT oranının klinik kullanılabilirliğini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Başarılı primer perkütan koroner girişim (PKG) uygulanan STEMI hastası 92 erkek hasta ve 75 kontrol erkek katılımcı çalışmaya dahil edildi. Gruplar arasındaki normal dağılımlı değişkenler için t-test, her bir grubun değişkenler arası korelasyonları için Spearman analizi yapıldı. STEMI hastalarının PLT, MPV ve MPV/PLT oranı parametreleri için bağımsız prediktif faktörleri bulundu. Karakteristik ROC eğrileri oluşturuldu ve optimal cut-off değerleri saptandı. İstatistiksel analizler için SPSS 21.0 programı kullanıldı.

Bulgular: Hastaların PLT, MPV ve MPV/PLT oranı düzeyleri arasında yüksek anlamlı ilişki saptandı (P< 0.001). PLT için optimal kesim değeri 262.5 (EAA 0.488, duyarlılık %50 ve özgüllük %52); MPV için 10.45 (EAA 0.700, duyarlılık %69 ve özgüllük %54); ve MPV/PLT için 0.043 (EAA 0.778, duyarlılık %71 ve özgüllük %64) olarak bulundu.

Sonuç: MPV/PLT oranının STEMI’lı hastalarda PLT ve MPV değerlerinden daha sensitif ve spesifik olduğu gösterildi. Ayrıca yükselmiş MPV/PLT oranı yüksek SYNTAX skoru ile ilişkili idi. MPV/PLT oranının bu hastaların ciddiyetinin değerlendirilmesinde yarar sağlayabileceğini önermekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim