EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 056-061
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kronik Hepatit C Virüs İnfeksiyonlu Hastalarda Polimeraz Zincir Yöntemiyle HCV-RNA Tayini ve Klinik Önemi
Mesude Falay Yılmaz1, Doğan Cengiz2, Gülsevim Saydam2
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Lab, Ankara, Türkiye
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Biyokimya Lab, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: HCV-RNA, PCR, Hepatit C infeksiyon

Amaç: Hepatit C Virus (HCV) tüm dünyada yaygın olarak, kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinomun (HCC) etiyolojisinde önemli rolü olan bir virüstür. HCV asemptomatik taşıyıcılıktan akut hepatit, kronik hepatit, siroz ve HCC’ ye kadar değişen farklı patolojilere sebeb olan ve yüksek oranda kronikleşme eğilimi gösteren bir hastalıktır. HCV infeksiyon tanısında laboratuvarda rutin olarak serum ALT düzeyi ve Anti-HCV testleri kullanılmaktadır. Fakat bu testlerin sınırlamaları bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada serum Anti-HCV’si pozitif kronik HCV infeksiyonlu olgularda vireminin var olup olmadığını göstermek için HCV-RNA’nın PCR yöntemiyle araştırılmasını ve serum ALT düzeyleriyle korelasyonunu araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde Kronik HCV infeksiyonu tanısı konulmuş, herhangi bir tedavi başlanmamış toplam 95 Kronik HCV infeksiyonlu olguları serum ALT düzeyleri, Anti- HCV ve HCV-RNA pozitiflikleri açısından retrospektif olarak inceledik.

Bulgular: Anti-HCV pozitif kronik hepatit C infeksiyonlu 95 olgudan 60 olguda (%64) HCV-RNA pozitifken 35 (%36) olguda negatifti. ve ALT 76 olguda (%80) 41 U/L’nin üzerindeyken, 19 olguda (%20) < 41 U/L idi. HCV-RNA pozitif 60 olgunun %89’ da ALT yüksekliği mevcuttu (p = 0.05).

Sonuç: Kronik HCV infeksiyonu tanısında ve hastalığın takibinde anti-HCV ve serum ALT düzeyleri yetersiz kalmaktadır. HCV infeksiyonu iyileşmiş olsa bile pozirifliği devam etmektedir. Bu nedenle tarama testi olarak anti-HCV’si pozitif olgularda hastalığı doğrulamak için PCR ile HCV-RNA’nın mutlaka gösterilmesi lazımdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim