EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-009
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Behçet Hastalığında Plazma Vitamin D3 düzeylerinin Hastalık Aktivitesi ve İnflamasyon Belirteçleri ile ilişkisi
Veysel Sucu1, Müberra Vardar2, Ralfi Singer3, Mustafa Durmuşcan4, Okan Dikker2
1Gümüşhane Devlet hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Gümüşhane, Türkiye
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul, Türkiye
3Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, İstanbul, Türkiye
4Adana Halk Sağlığı Laboratuvarı, Tıbbi Biyokimya, Adana, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Behçet Hastalığı; 25 Hidroksi Vitamin D3; Otoimmünite

Amaç: Otoimmünite, Behçet Hastalığı patogenezinde son yıllarda üzerinde durulan önemli bir faktördür. Son çalışmalarda Vitamin D’nin immün sistem fonksiyonu için de önemli olabileceği gösterildi. Serum 25-Hidroksi Vitamin D3 ölçümü vücuttaki vitamin D durumunun en iyi belirteçi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, aktif ve inaktif Behçet hastalarında 25- Hidroksi Vitamin D3 düzeylerini karşılaştırarak, 25-Hidroksi Vitamin D3’ün hastalık aktivitesiyle ve inflamasyon belirteçleriyle ilişkisini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Mart 2016- Haziran 2016 tarihleri arasında Hastanemizin Dermatoloji polikliniğine başvurup tanısı Uluslararası Çalışma Grubu Tanı Kriterleri esas alınarak konulan 28 aktif, 39 inaktif Behçet hastası ile 32 sağlıklı kontrol grubu olmak üzere toplam 95 olgu dahil edildi. Serum Creaktif protein düzeyleri turbidimetrik; eritrosit sedimantasyon hızı Westergren, 25- Hidroksi Vitamin D3 ise likit kromotografi tandem kütle spektrometri yöntemi ile ölçüldü. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 17.0.1 paket programı ile yapıldı.

Bulgular: Plazma 25-Hidroksi Vitamin D3 düzeyi Aktif Behçet hastalarında ortalama 13,25±8,8 ng/mL, inaktif Behçet hastalarında ortanca 11,06 ng/mL ve kontrol grubunda 21,99±6 ng/mL bulundu. Aktif Behçet ve İnaktif Behçet hasta grubunda plazma 25-Hidroksi Vitamin D3 konsantrasyonları kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu.(p<0,001) Aktif Behçet hasta grubu ile inaktif Behçet hasta grubu arasında 25- Hidroksi Vitamin D3 konsantrasyonları bakımından anlamlı farklılık bulunamadı. (p>0,05) İnaktif Behçet hastalarında 25 Hidroksi Vitamin D3 düzeyi ile CRP ve Eritrosit Sedimantasyon hızı arasında negatif korelasyon bulundu. (CRP için r= -0,426 p=0,007, ESR için r= - 0,340 p=0,034)

Sonuç: Çalışmamızda plazma 25 Hidroksi Vitamin D3 düzeylerini Behçet hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük saptadık. Bu sonuç Vitamin D eksikliğinin Behçet Hastalığı için predispozan faktör olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca Behçet hastalarında 25 Hidroksi Vitamin D3 düzeyi ile hastalık aktivitesi ve inflamasyon belirteçleri arasında ilişki bulunamadı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim