EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2004, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-040
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
β-C Terminal Te lopeptid ve Osteokalsin; Osteoporoz Tanıs ında Yararlı Olabilir mi ?
Hatice Gözaydın1, İnci Küçükercan2, Murat Ökte3, Gülcan Baloğlu2, Nazan Tunçbilek2, Asuman Orçun2
1Beykoz Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, İstanbul
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, İstanbul
3Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Böl., İstanbul
Anahtar Sözcükler: β-C terminal telopeptid, osteokalsin, osteoporoz

Amaç: Bu çalışmada, kemik döngüsü belirteçlerinden β-C terminal telopeptid (β- CTX) ve N-terminal midfragman osteokalsin (OC) ölçümlerinin, postmenopozal dönemde kemik yoğunluk ölçümü (BMD) değerleri ile uyumu, osteoporoz (OP) tanısındaki rolü araştırılmıştır.

Metod: Premenopozal sağlıklı 46 kadın (yaş ortalaması 30 ± 4 yıl) ile OP tedavisi almamış postmenopozal 76 kadın (yaş ortalaması 58 ± 8 yıl) çalışmaya alınmıştır. Postmenopozal grup BMD düzeylerine göre normal, osteopenik ve osteoporotik olarak 3 grupta incelenmiş; yine aynı grup menopoz sürelerine göre erken ve geç menopozal gruplara ayrılmıştır. Tüm olgularda serum β- CTX ve OC düzeyleri elektrokemiluminesans immunoassay yöntemiyle ölçülmüştür (Roche Diagnostics, Elecsys 2010).

Bulgular: Postmenopozal kadınlarda β- CTX ve OC değerleri (medyanlar: 0.497 ve 29.25 ng/ml, sırasıyla) premenopozal gruba göre (medyanlar: 0.281 ve 19.44 ng/ml, sırasıyla) anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.0001, p<0.0006). BMD ölçümlerine göre normal, osteopenik ve osteoporotik grupların β- CTX ve OC değerleri bir diğerinden istatistiksel anlamlı farklılık göstermemiştir (p>0.05). Erken menopoz olguları için β- CTX ve OC değerleri sırasıyla 0.595 ve 35.27 ng/ml, geç menopoz olguları için ise 0.473 ve 23.43 ng/ml bulunmuştur. Uzayan menopoz süresi ile de (>5 yıl) β- CTX ve OC değerlerinin anlamlı olarak azaldığı görülmüştür (p< 0.05).

Sonuç: Bu bulgular ile, kemik döngüsünün hızlı olduğu ancak kemik mineral dansitesinde değişikliklerin BMD ile saptanamadığı menopozun erken dönemlerinde, kemik yapım-yıkım hızının biyokimyasal belirteçlerle takibinin, gelişecek OP hızının öngörülmesinde faydalı olabileceği kanısına varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim