EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 045-051
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bir İkinci Basamak Sağlık Merkezinde Tam İdrar Tetkikinin Performansının Değerlendirilmesi
Nergiz Zorbozan1, İlker Akarken2, Orçun Zorbozan3
1Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
2Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Üroloji, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Tam idrar tahlili, İdrar kültürü, Olabilirlik oranı, Pozitif prediktif değer

Amaç: İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) tanısında altın standart olan idrar kültürü tam idrar tetkikine (TİT) göre yüksek maliyet, iş gücü ve zaman gerektirmektedir. Bu nedenle laboratuvarların kendi uyguladıkları TİT’in kültür sonucunu öngörebilme performansını değerlendirmeleri önemlidir. Çalışmamızın amacı laboratuvarımızda, idrar kültürü sonuçlarını referans alarak, strip ile değerlendirilen lökosit, eritrosit, nitrit ile mikroskobik olarak değerlendirilen lökosit ve eritrosit testlerinin performansını ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Kemalpaşa Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarı’nda 6 aylık dönemde idrar kültürü ve TİT yapılan İYE ön tanılı hastalar çalışmaya alındı. Kültür sonuçları referans alınarak strip ile değerlendirilen lökosit, eritrosit, nitrit ile mikroskobik olarak değerlendirilen lökosit ve eritrosit testlerinin performansı değerlendirildi. Duyarlılık, özgüllük, pozitif (PV+), negatif öngörü değeri (PV-), pozitif (LR+) ve negatif olabilirlik oranı (LR-) hesaplandı. Değerlendirilen testler ile kültür sonuçları arasındaki ilişki lojistik regresyon ile analiz edildi.

Bulgular: Aynı gün kültür ve TİT çalışılan 606 örneğin 513’ünde (%84,6) üreme saptanmadı. Duyarlılık; en yüksek strip lökosit (eser) (%93,5), en düşük strip eritrosit (3+) (%25,8), özgüllük; en yüksek nitrit (%98,2), en düşük strip lökosit (eser) (%51,2) testlerinde bulundu. En yüksek PV+ değeri nitrit (86,4), PV- değeri strip lökosit (eser) (%97,8) ile mikroskobi lökosit (97,4) testlerinde bulundu. LR+ değeri nitrit testinde 34,9, diğer tüm testlerde <10 olarak hesaplandı. LR- değeri en küçük mikroskobi lökosit ve strip lökosit (eser) testlerinde sırası ile 0,15 ve 0,13 idi. Diğer değişkenler sabit tutulduğunda nitrit pozitifliğinde kültürde anlamlı üreme olma riskinin 45 kat arttığı bulundu.

Sonuç: İYE ön tanılı hastalarda kültür istemi öncesinde TİT’de nitrit ve strip lökosit testlerinin beraber değerlendirilmesinin kültür sonucunu öngörmedeki yararı nedeni ile gereksiz yapılabilecek kültür testlerinin azalmasına katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim