EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2016, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa(lar) 172-180
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Akut Koroner Sendromda Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Eritrosit Dağılım Genişliğinin Kardiyak Belirteçler ile Karşılaştırılması
Saadet Çelik1, Nezaket Eren1, Arzu Er2, Fatma Turgay1, Şebnem Ciğerli1, Kadriye Kılıçkesmez2, Erdinç Serin1
1Sağlık Bilimleri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hasta, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Akut koroner sendrom (AKS), NLR (Nötrofil /Lenfosit Oranı), Eritrosit dağılım genişliği (RDW), ST yükselmeli miyokard enfarktüsü (STEMI), unstabil angina pektoris (USAP), Non-ST yükselmeli miyokard enfarktüsü (NSTEMI)

Amaç: Akut koroner sendrom (AKS), akut miyokardiyal iskemi nedeni ile oluşan semptomlar topluluğudur. Eritrosit dağılım genişliği (RDW) artan kardiyovasküler olay riski ile ilişkili yeni bir belirteç olarak tanımlanmıştır ve rutinde tam kan sayımının bir parçası olarak rapor edilmektedir. Bu çalışmada AKS tanısı konmuş hastalarda kardiyak belirteçler (troponin I (TnI), CK-MB) ile hematolojik parametrelerden Nötrofil /Lenfosit Oranı (NLR) ve RDW ile olan ilişkilerini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda AKS tanısı almış olan 228 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalardan hematolojik parametreler için ilk kan örnekleri toplandı. Hastaların Non ST yükselmeli miyokard enfarktüsü (NSTEMI), ST yükselmeli miyokard enfarktüsü (STEMI) ve unstabil angina pektoris (USAP) tanıları kardiyak TnI’ların 1. ve 6. saatteki yükselmelerine göre değerlendirildi. İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 kullanıldı.

Bulgular: RDW seviyelerine göre NSTEMI ile USAP arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p=0.154). AKS’nin alt tiplerinde NLR’nin CK-MB ve TnI’nın 1.saat ile pozitif yönde, (p<0.001) EF yüzdesi ile negatif yönde (p<0.001) istatistiksel olarak anlamlı korelasyonun olduğu görüldü. STEMI ile NLR arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon saptandı (p<0.001).

Sonuç: RDW ile AKS’nin alt tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. NLR’nin STEMI olan AKS tanısı almış hastalarda, anlamlı derecede yüksek olması NLR’nin bir risk belirteci olarak kullanılabilir bir parametre olabileceğini düşündürmüştür. Elde edilen bu bulguların prospektif araştırmalarla birlikte değerlendirilip desteklenmesini önermekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim