EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2016, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-050
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HPLC ve Immunoassay Yöntemleri İle Ölçülen D Vitamini Düzeylerinin Karşılaştırılması
Müge Bekmez1, Özkan Alataş2
1Iğdır Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Iğdır, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: D vitamini, immunoassay, yöntem karşılaştırma

Amaç: D vitamininin belirlenmesinde genellikle 25(OH)D'nin plazma konsantrasyonunun ölçümü kullanılmaktadır. Ancak 25(OH)D'nin ölçümünde analitik ve standardizasyon problemleri halen devam etmektedir. Çalışmanın amacı; sağlıklı gönüllülerden oluşan 50 bireyin High Performance Liquid Chromatography ve Immunoassay yöntemleri ile ölçülen D vitamini düzeylerinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 50 tane sağlıklı gönüllü alınmıştır. Katılımcıların plazma örneklerinden D vitamini düzeyleri çalışılmıştır. D vitamini Chromsystems'in High Performance Liquid Chromatography kiti kullanılarak Agilent 1100 cihazında ve Roche Diagnostics E170 cihazında elektrokemilüminesans yöntem ile çalışılmıştır. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: High Performance Liquid Chromatography yöntemi için median değer 16.50 μg/l, Immunoassay yöntemi için median değer 13.48 μg/l bulundu. Spearman korelasyon testine göre yöntemler arasında ileri düzeyde pozitif yönlü bir korelasyon saptandı (p<0.001, r:0.78). Immunoassay yöntemi için yapılan tekrarlanabilirlik çalışmasında çalışma içi değişkenlik katsayısı 3.6 ve günler arası değişkenlik katsayısı 3.7 bulundu. Test stabilitelerini karşılaştırdığımız numune sonuçlarında, saklama koşuluna ve zamana göre başlangıç değerinden sapmalar olabileceği görüldü.

Sonuç: Elektrokemiluminesans yönteminin, laboratuar iş akışı ve verimliliğini arttıracağını, otomatize metodlara kesinlik, kolaylık gibi faydalar sağlayacağını düşünmekteyiz. Test stabilitesi açısından ise numunenin saklanmadan, aynı gün içerisinde çalışılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim