EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2015, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-058
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Böbrek Fonksiyon Bozukluğunun Erken Dönemde Belirlenmesinde Sistatin C'nin Önemi
Ali Volkan Özdemir, Arzu Akağaç Etem, Soycan Mızrak
Uşak Devlet Hastanesi, Klinik Biyokimya, Uşak, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Akut böbrek hasarı; sistatin C; kreatinin

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yoğun bakım hastalarında böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde serum sistatin C düzeyinin, serum üre ve kreatinin düzeylerine göre üstünlüğünün araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Vakıf Gureba Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde takip edilen 65 hasta ve 35 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için RIFLE kriterleri esas alınmıştır. Takip eden günlerde serum kreatinin düzeyi RIFLE kriterlerine göre böbrek yetmezliğini gösterenler Grup I, normal sınırlarda olanlar Grup II'ye dahil edilmiş ve sağlıklı bireyler ise grup III'ü (kontrol) oluşturmuştur. Tüm olgularda serum üre, kreatinin ve sistatin C düzeyleri ölçülmiştür.

Bulgular: Serum sistatin C ortalamaları Grup I'de 2.44± 0.99 mg/L, Grup II'de 0.81±0.25 mg/L ve Grup III'te 0.77±0.1 mg/L'dir. Serum kreatinin başlangıç ortalamaları ise her üç grupta da referans aralık içerisindedir. Grup I hastalarının başlangıçta sistatin C ortalaması 2.44 mg/L; Serum kreatinin ortalaması ise 1.01mg/dl'dir. Grup II'de ise bu değerler sırasıyla 0.81 mg/L ve 0.86 mg/dl'dir. Yoğun bakım takipleri sırasında RIFLE kriterlerine göre böbrek yetmezliği riski gelişen Grup I hastalarında ölüm oranı %67.5 bulunmuştur. Bu oran, Grup II hastalarındaki ölüm oranından (% 28) anlamlı olarak farklıdır (p< 0.05). Grup I ve II'deki toplam 65 hasta prognozları ölümle sonuçlananlar ve taburcu edilenler şeklinde iki gruba ayrıldığında da ex olan hastalarda ortalama başlangıç sistatin C düzeyinin diğer gruba göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Yoğun bakım hastalarında serum sistatin C ölçümü böbrek fonksiyon bozukluklarını erken dönemde belirlemede serum kreatinine göre daha değerlidir. Ayrıca serum sistatin C yüksekliği mortaliteyi öngören bir faktör olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim