EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2014, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-020
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sağlıklı Yetişkin Erkeklerde Obezite İndeksleri ile C-Peptid Arasındaki İlişki
Ahmet Çelik1, Gürkan Çıkım2, Edibe Sarıçiçek3, Elif Şahin1, Metin Kılınç1
1Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Kahramanmaraş, Türkiye
2Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Kahramanmaraş, Türkiye
3Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Sözcükler: İnsülin direnci, C-peptid, obezite

Amaç: Bu çalışmada, sağlıklı yetişkin erkeklerde yeni obezite indeksleri olan bel çevresinin boya oranı (BBO), visseral adiposite indeksi (VAİ) ve vücut adiposite indeksi (VtAİ) ile HOMA-IR (homeostasis model assesment of insulin resistance) indeksi ve pankreas beta hücre aktivitesi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, HOMA-IR indeksleri 2,5'un altında bulunan, sigara ve alkol kullanmayan 51 sağlıklı yetişkin erkek dahil edildi. Açlık serum glukoz, trigliserid, HDL, insülin ve C-peptid düzeyleri ölçüldü ve vücut kitle indeksi (VKİ), BBO, VtAİ ve VAİ değerleri hesaplandı. İnsülin direnci HOMA-IR indeksi ile değerlendirildi; beta hücre fonksiyonu ve insülin sekresyonu ise serum C-peptid ve insülin düzeyleri ile değerlendirildi. Korelasyon analizleri için Pearson korelasyon testi uygulandı.

Bulgular: BBO serum glukoz, insülin ve C-peptid düzeyleri ile pozitif korelasyon gösterdi (sırasıyla r değerleri; 0,411; 0,341 ve 0,451). Ayrıca VKİ de, serum glukoz, insülin ve C-peptid düzeyleri ile pozitif korelasyon gösterdi (sırasıyla r değerleri; 0,424; 0,396 ve 0,473). VAİ ise serum glukoz ve C-peptid düzeyleri ile pozitif korelasyon gösterdi (sırasıyla r değerleri; 0,725 ve 0,354). VtAİ, HOMA-IR haricinde hiçbir biyokimyasal parametre ile korele değildi. Bütün obezite indeksleri HOMA-IR indeksi ile pozitif korelasyon gösterdi (VtAİ, VAİ, BBO ve VKİ için sırasıyla r değerleri; 0,434; 0,455; 0,526 ve 0,572).

Sonuç: Beta hücre aktivitesi ve insülin direnci ile en çok ilişkili olan indeksler VtAİ ve VKİ'dir. Bu yönden VKİ'ye en çok benzeyen obezite indeksi BBO'dur. Hesaplanırken bazı metabolik parametreler kullanılmasına rağmen, VAI diğer indekslerle benzer sonuçlar göstermiştir. VtAİ, insülin direnci ile ilişkili iken insulin sekresyonu ile ilişkili değildir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim