EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2013, Cilt 11, Sayı 3, Sayfa(lar) 093-097
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda İnflamasyon Belirteçleri
Ayfer Aydoğdu Çolak1, Tuba Hancı2, Neşe Doğan1, Şergır Matlaş3, İsmail Karademirci1, Füsun Üstüner1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Bölümü, İzmir
2Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Bölümü, Ankara
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Bölümü, İzmir
Anahtar Sözcükler: Miyokard İnfarktüsü; Prokalsitonin; C-reaktif protein

Amaç: Son yıllarda kardiyovasküler hastalıkların teşhisinde ve prognoz izleminde prokalsitonin ve yüksek duyarlılıklı C Reaktif Protein (hsCRP) kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmadaki amacımız akut miyokard infarktüs (AMI) tanısı alan erkek hastaların prognozunda hsCRP ve prokalsitonin düzeylerindeki değişimin önemini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz acil servisine göğüs ağrısıyla başvuran, AMI tanısı alan 34 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Sigara içen, obez ve kronik hastalığı olanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların başvuru anında kardiyak, biyokimyasal testleri çalışıldı. AMI tanısı alan hastalarda hsCRP ve prokalsitonin düzeyleri gelişlerinde ve yatışlarının 48. saatinde kemiluminesans immunometrik yöntemle ölçüldü.

Bulgular: 58.6+11.3 olan 34 erkek hastaların 0. ve 48.saat hsCRP düzeyleri 4.1±3.8 ve 43.5±34.5 mg/dL, 0. ve 48.saat prokalsitonin düzeyleri 0.29±1.4 ve 0.93±3.2 ng/ml bulundu. Her iki parametrenin 0. saat ve 48. saat düzeyleri arasında anlamlı farklılık saptandı (p<0.05).

Sonuç: Akut miyokard infarktüsü geçiren hastaların 48. saat hsCRP ve prokalsitonin düzeyleri, geliş değerlerine göre artmış olarak saptandı. AMI tanısıyla yatan hastalarda inflamasyon sürecinin devam etmesiyle birlikte hsCRP ve prokalsitonin düzeyinin hastanede yatış süresinde değerli bir takip parametresi olabileceği düşünüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim