EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2013, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 043-050
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Akut Koroner Sendrom'lu Hastalarda Matriks Metalloproteinaz-1 (MMP-1), Metalloproteinaz-1 Doku İnhibitörü (TIMP- 1) ve Okside LDL'nin İlk 48 Saatteki Değişimleri
Ünsal Ünüvar1, Pınar Akan1, Bahri Akdeniz2, Önder Kırımlı2, Banu Önvural1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Akut koroner sendrom; MMP-1; TIMP-1; Okside LDL

Amaç: Günümüzde akut koroner sendromda (AKS) iskemiyi takiben koroner reperfüzyonun ilk dakikalarında erken ölümcül hasar oluşturduğu ileri sürülen MMP-1 ve bunun sentezlenmesini in-vitro olarak tetikleyebilen okside düşük dansiteli lipoprotein (LDL) ve MMP-1'in doku inhibitörü olan TIMP- 1'in miyokardial hasar oluşumu sürecindeki değişimleri tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Bu çalışma ile AKS hastalarında MMP-1, TIMP-1 ve okside LDL düzeylerinin, kardiyak kateterizasyon işleminin etkilerinden bağımsız olarak, klinik bulguların ortaya çıkışından sonraki ilk 48 saat içindeki değişimlerini ve bu değişimlerin damar lezyonlarının ciddiyeti, yaygınlığı ve bilinen biyokimyasal kardiyak belirteçlerle olası ilişkilerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Laboratuvar, elektrokardiyografi verileri doğrultusunda AKS tanısı alarak anjiyografi planlanan 31 hasta ve kardiyojenik şikayeti olmayan eş değer yaş grubunda bulunan toplam 17 kişi kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Bulguların ortaya çıkışından sonraki ilk 24 saat ve ilk örnekten sonraki ikinci 24 saat içinde alınan kan örneklerinde kardiyak ve aterosklerotik biyokimyasal belirteçlerden olan troponin-I (Tn-I), C-reaktif protein (CRP), lipid düzeylerinin yanı sıra MMP-1, TIMP-1 ve okside LDL düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: AKS'li hastalarda TIMPÐ1/ MMPÐ1oranı ile damar lezyonlarının ciddiyetini gösteren Gensini Skoru arasında orta derecede bir korelasyon saptandı (r = 0.501, p<0.05 ). Periferal MMP-1 düzeylerinin TIMP-1 düzeyleri ile korelasyonunun ancak 24 saatten sonra istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (r = 0.811, p<0.001 ). Okside LDL düzeyleri AMI'lı grupta anstabil anjina pektorisli gruba göre yüksek olmakla birlikte, tüm gruplarda okside LDL ile doku hasar derecesi arasında anlamlı bir ilişki saptanamadı.

Sonuç: TIMP-1 / MMP-1 oranı erken dönemde hastalığın derecesi ve aterosklerotik lezyonun yaygınlığı hakkında fikir veren bir parametre olabileceğini düşündürmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim