Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2013, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-029
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Glomerüler Filtrasyon Hızı Tahmininde MDRD Formülünün Kreatinin Klirensi İle Karşılaştırılması
H. Ebru Açıkgöz, Özlem Tüysüz, Emre Sarandöl, Melahat Dirican
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Bursa
Anahtar Sözcükler: Metabolik klirens hızı; renal yetmezlik

Amaç: Glomerüler filtrasyon hızı, böbrek fonksiyonlarının en iyi göstergelerinden biridir. Genellikle endojen filtrasyon belirteçleri olan üre veya kreatininin renal klirensleri hesaplanarak dolaylı yoldan belirlenir. Ayrıca serum kreatinin düzeyi, yaş, ırk, cinsiyet ve vücut alanı kullanılarak glomerüler filtrasyon hızını belirleyebilecek değişik formüller geliştirilmiştir. Bu çalışmada katılımcılara ait kreatinin klirensi ile MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) ile hesaplanmış glomerüler filtrasyon hızı sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: ‚alışmaya Uludağ Üniversitesi Biyokimya Merkez LaboratuvarıÕna Mayıs 2011- Nisan 2012 tarihleri arasında başvuran, 18- 87 yaşları arasında toplam 450 kişi (260 kadın, 190 erkek) alındı. Kişiler cinsiyetlerine, MDRD değerlerine ve yaşlarına göre alt gruplara ayrıldı. Serum ve 24 saatlik idrarda kreatinin konsantrasyonları Jaffe yöntemiyle ölçülerek kreatinin klirensi hesaplandı. Eş zamanlı olarak serum kreatinin konsantrasyonu, yaş ve cinsiyet değişkenleri kullanılarak MDRD denklemi ile hesaplanmış glomerüler filtrasyon hızı değerleri elde edildi.

Bulgular: Olguların tümü birlikte değerlendirildiğinde MDRD ve kreatinin klirensi arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup (p<0.001) bu iki parametre arasında anlamlı pozitif korelasyon (r= 0.809, p<0.001) olduğu saptandı. MDRD değerlerine göre alt gruplara ayrılarak incelendiğinde MDRD <90 mL/ dk/1.73 m2 olan grupta diğer gruplara göre daha zayıf korelasyon bulundu. Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde ise MDRD ve kreatinin klirensi arasındaki korelasyonların 50-64 yaş aralığındaki grupta diğer yaş gruplarına oranla daha düşük olduğu saptandı.

Sonuç: Kreatinin klirensi ve MDRD ile elde edilen glomerüler filtrasyon hızı değerlerinin 65 yaş altında ve MDRDÕnin <90 mL/dk/1.73 m2 olduğu alt gruplarda farklı olmakla birlikte tüm gruplarda anlamlı korelasyon gösterdiği; bu nedenle özellikle tarama amaçlı olarak MDRD ile ön-değerlendirme yapılmasının pratiklik ve avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim