Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 089-095
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İnsulin Direnci Gelişmiş Obez Adölesanlarda Artmış Lp-PLA2 Aktivitesi
Ceyda Kabaroğlu1, Ece Onur2, Betül Ersoy3, Bayram Özhan3, Soner Erdin2, Ahmet Var2, Oya Bayındır1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediyatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: Şişmanlık, insulin direnci, 1-Alkil-2-asetilgliserofosfokolin esteraz

Amaç: Bu çalışmada obezite nedeniyle insulin direnci gelişmiş ve gelişmemiş adölesanlarda serum C-reaktif protein (CRP), interlökin 6 (IL-6) ve neopterin düzeyleri ile lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2 (Lp-PLA2) aktivite düzeylerinin araştırılması, insulin direnci ile ilişkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Vücut kütle indeks (VKİ) değeri yaş ve cinsiyete göre kabul edilen 95th persantil değerine eşit veya yüksek olan 65 pubertal obez adölesan çalışmaya dahil edilmiştir. Venöz kan örneklerinde glukoz, insulin, total kolesterol, trigliserid, yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-C), apolipoprotein AI (Apo A), apolipoprotein B100 (Apo B), CRP, IL-6 ve neopterin düzeyleri ile Lp-PLA2 aktivite, tam kanda glike hemoglobin (HbA1c) ölçümleri yapılmıştır. İnsulin direnci varlığı veya yokluğuna göre iki çalışma grubu oluşturulmuştur. Tüm sonuçlar ortanca (min-maks) olarak ifade edilmiştir. p < 0.05 düzeyleri anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: İki grup arasında total kolesterol, trigliserid, HDL-C, LDL-C, Apo A ve Apo B, CRP ve IL-6 değerleri açısından anlamlı bir fark izlenmedi. İki grubun neopterin değerleri farksızken, Lp-PLA2 aktivitesi insulin direnci olan grupta, insulin direnci olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek izlendi (p=0.003). HOMA-IR ile Lp-PLA2 arasında (r=0.420, p=0.001), HOMA-IR ile VKİ arasında (r=0.419, p=0.001) pozitif ve Lp-PLA2 ile hem HDL-C hem de Apo A arasında negatif bağıntılar (sırasıyla, r= - 0.259, p=0.03; r= - 0.362, p=0.001) bulundu.

Sonuç: Bu çalışmada, benzer lipid profili ve sistemik inflamatuvar duruma sahip obez adölesanlarda insulin direnci varlığının vasküler inflamasyon belirteci olan Lp-PLA2 aktivite düzeyleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu bulgumuz, insulin dirençli olgularda aterosklerotik damar değişikliklerinin, direnç gelişmemiş olanlara göre, daha erken düzeyde başladığına dair savları desteklemektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim