EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2011, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 083-088
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Diyabetik Nefropatinin Erken Tanısında Sistatin C Kullanılabilir mi?
Gülfer Öztürk1, Zeynep Giniş1, Hülya Akdeniz1, Tuncay Delibaşı2, Namık Delibaş1
1S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Ankara
2S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Bölümü, Ankara
Anahtar Sözcükler: Tip 2 Diabetes Mellitus, sistatin C, diyabetik nefropati

Amaç: Glomerüler filtras yon hızı (GFR) tahmininde, serum sistatin C'nin kullanımı önerilmektedir. Bu çalışmada Tip 2 Diabetes Mellitus (DM)'lu hastalarda sistatin C'nin diyabetik nefropatinin erken tanısında kullanılabilirliğini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: 87 normoalbüminürik, 30 mikroalbüminürik olmak üzere toplam 117 Tip 2 DM hastası çalışmaya dahil edildi. Tüm grupların serum glukoz, kreatinin, sistatin C, tam kan HbA1c ve idrar mikroalbümin düzeyleri ölçüldü. GFR, the modification of diet in renal disease (MDRD) formülü kullanılarak hesaplandı.

Bulgular: Mikroalbüminürik grubun serum sistatin C, kreatinin ve hesaplanmış GFR (eGFR) düzeyleri normoalbüminürik gruba göre anlamlı yüksekti( p<0.05). eGFR değeri <60 mL/dak/1.73 m2 olan grubun serum kreatinin ve serum sistatin C değerleri de eGFR değeri ≥ 60mL/dak/1.73 m2 olan gruba göre anlamlı yüksekti. Hastalar yaşlarına göre gruplandığında sistatin C düzeyinin yaşla birlikte arttığı görüldü.

Sonuç: Tip 2 DM'li hastalarda sistatin C'nin diyabetik nefropatinin erken tanısında kullanılabileceği ancak kreatinine belirgin bir üstünlüğü olmadığı kanısına varıldı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim