Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-055
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tiroid Kanserli Hastalarda Kalsitonin ve Tiroid Hormonları Arasındaki İlişki
Nejla Barış, Ayşenur Atay, Mehmet Köseoğlu, Serap Çuhadar, Metin Demir
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Biyokimya ve Klinik Biyokimya, İzmir
Anahtar Sözcükler: Kalsitonin, tiroid kanseri, tiroid hormonları

Amaç: Tiroid bezi, foliküler hücreler ve parafoliküler hücreler olarak adlandırılan iki farklı endokrin hücre topluluğundan oluşmaktadır. Foliküler hücreler, metabolizmayı kontrol eden hormonlar olan triiyodotronin (T 3) ve tiroksinin (T4) sekresyonunda sorumludur. Parafoliküler hücreler ise hipokalsemik ve hipofosfatemik hormon olan kalsitonin üretirler. Çalışmamızın amacı, farklı görevleri olan foliküler ve parafoliküler hücreler arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2009-Ocak 2010 tarihleri arasında, tiroid kanseri tanısı almış hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Tiroid kanserli hastalar kalsitonin düzeylerine göre 2 çalışma grubuna ayrıldı. Kalsitonin düzeyleri normal 30 hasta ve kalsitonin düzeyleri yüksek 30 hasta çalışmaya alındı. Tüm kanlarda kalsitonin, T3, T4, serbest T3 (FT3), serbest T4 (FT4), tiroid stimüle edici hormon (TSH) düzeyleri kemiluminesans yöntemle ölçüldü.

Bulgular: Normal kalsitonin düzeyleri olan grupta ve yüksek kalsitonin düzeyleri olan grupta, kalsitonin düzeyleri, sırasıyla 2.57±1.53 pg/mL ve 265.56±122.49 pg/mL idi. FT3, FT 4, T 3 ve T4 düzeyleri, yüksek kalsitonin düzeyleri olan grupta, normal kalsitonin düzeyleri olan grup ile kıyaslandığında anlamlı olarak artmış bulundu (sırasıyla p=0.025, p=0.007, p=0.026, p=0.008). TSH düzeyleri, yüksek kalsitonin düzeyleri olan grupta, normal kalsitonin düzeyleri olan gruba göre anlamlı düşüktü (p<0.0001). Ayrıca kalsitonin yüksek grupta, kalsitonin düzeyleri ile TSH düzeyleri arasında anlamlı negatif korelasyon saptandı (rs = -0.51, p<0.0001).

Sonuç: Kalsitonin düzeyleri yüksek hastalarda tiroid hormonlarının yüksek bulunması ve tiroid fonksiyon testlerinin hipertiroidi ile uyumlu olması, foliküler hücreler ile parafoliküler hücreler arasında fonksiyonel bir etkileşim olabileceğini ve bu iki hücre grubunun birbirinden tamamen bağımsız olmadığını gösterebilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim