EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2009, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-029
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Metabolik Sendromda Leptin, Adiponektin , Okside LDL Düzeyleri ve Paraoksonaz Aktivitesi
Ahmet Solak, Pınar Tuncel
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Metabolik sendrom, insülin direnci, leptin, adiponektin, okside LDL, paraoksonaz

Amaç: Metabolik sendrom insülin direnci, bozulmuş glukoz intoleransı, abdominal obezite, hipertansiyon ve dislipidemi ile karakterize, kardiyovasküler hastalık riskinin arttığı bir durumdur. Abdominal obezitenin artması sonucu yağ dokudan salınan leptin ve adiponektin gibi adipositokinlerin düzeylerindeki değişimler sendromun patogenezinde ve kardiyovasküler hastalık oluşum sürecinde, LDL oksidasyonu aterosklerotik plak oluşumunda önemli rol oynarlar. Gelişen oksidatif hasardan korunmada paraoksonaz içeren HDL önemlidir. Bu çalışmada metabolik sendromda leptin, adiponektin ve okside LDL düzeyleri ile PON1 enzim aktivitesinin ve aralarındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 52 kontrol ve 67 metabolik sendrom hastası dahil edildi. Total kolesterol, trigliserid, HDL-K, LDL-K, ve glukoz kolorimetik yöntem ile, leptin, adiponektin ve okside-LDL enzim immünassay yöntemi ile, paraoksonaz1 enzim aktivitesi ise Juretic ve ark. yöntemi ile kolorimetrik olarak ölçüldü.

Bulgular: MS hastalarında, kontrol grubuna kıyasla HOMA indeksi (p=0.000) ve leptin düzeyleri (p=0.000) belirgin olarak yüksek, adiponektin düzeyleri (p=0.001) ise düşük saptandı. Okside LDL düzeyi ve paraoksonaz 1 aktivitesi açısından iki grup arasında farklılık izlenmedi. Her iki grupta da leptin düzeyleri ile bel çevresi arasında pozitif yönde iyi derecede, HOMA indeksi ile pozitif yönde orta derecede korelasyon tespit edildi.

Sonuç: Metabolik sendromda adipositokinler özellikle artmış abdominal obezite ile ilişkilidir. Metabolik sendromda düzeyleri değişen leptin ve adiponektin ile okside LDL, paraoksonaz1 aktivitesi arasında ilişki bulunmamaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim