EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2009, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Diabetes Mellitus'u Olmayan Koroner Arter Hastalarında, Damar Tıkanıklık Derecesi ile C-Reaktif Protein İlişkisi
Türkan Yiğitbaşı1, Serkan Kap1, Yasemin Baskın2, Banu Aslan Şentürk1, Nihal Kahya Eren3, Füsun Üstüner1, Oktay Ergene3
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Biyokimya Kliniği, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, İzmir
3İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Kardiyoloji Kliniği, İzmir
Anahtar Sözcükler: Koroner arter hastalığı, diabetes mellitus, CRP, yüksek yoğunluklu kolesterol, düşük yoğunluklu kolesterol

Amaç: C-reaktif protein düzeylerinin, koroner arter hastalığı olanlarda uzun süreli risk değerlendirmesinde ve prognozun belirlenmesinde önemli olabildiği bilinmektedir Koroner arter hastalığı varlığı ile CRP düzeyi arasında ilişki bulunmuştur oysa koroner arter hastalığı ciddiyeti ile CRP düzeyi arasında ilişki ise tartışmalıdır. Bu çalışmada, 20.05.2008 ile 26.12.2008 tarihleri arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Ünitesine başvuran, diyabeti olmayan, elektif anjiyografi yapılan 79 hastada damar tıkanıklığının derecesi ile serum CRP düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Koroner arter lezyonları 0 ila 4 arasında derecelendirildi. Grup 0= normal, grup 1= bir damarda %70'den fazla tıkanması olan, grup 2= iki damarda %70'den fazla tıkanması olan, grup 3= üç damarda %70'den fazla tıkanması olan hastalar olarak sınıflandırıldı. 8-10 saat açlıktan sonra alınan kanda CRP düzeyleri, konvansiyonel olarak immünotürbidimetrik yöntemle; açlık kan şekeri, total kolesterol, trigliserid, yüksek yoğunluklu kolesterol, düşük yoğunluklu kolesterol düzeyleri fotometrik yöntemle ölçüldü.

Bulgular: Serum C-reaktif protein düzeyleri; grup 0 ile kıyaslandığında grup 2 de istatistiksel olarak daha yüksek, grup 1 ile kıyaslandığında grup 2 ve grup 3'te istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p<0.001). Serum lipit düzeylerine bakıldığında sadece yüksek yoğunluklu kolesterol düzeyi, grup 0 ile kıyaslandığında grup 2 de istatistiksel olarak daha düşük bulundu (p<0.024). Serum C-reaktif protein düzeyleri ile b-bloker kullanımı arasında istatistiksel olarak negatif yönde korelasyon bulundu (r= -0.244; p<0.05). Hasta damar sayısı ile HDL-kol arasında negatif yönde (r= -0.286; p=0.011), b-bloker kullanımı ile negatif yönde (r= -0.237; p<0.05) yaş ile pozitif yönde (r= 0.358; p<0.01) korelasyon bulundu

Sonuç: Diyabeti olmayan koroner arter hastalığı grubunda; yükselmiş serum C-reaktif protein düzeyleri, tıkanıklığın derecesini göstermede anlamlı olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim