EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 083-089
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Mide Kanserli Hastalarda Oksidan ve Antioksidan Parametreler ve Birbiriyle İlişkileri
Mevlüt Başkol1, Gülden Başkol2, Derya Koçer3, Tarık Artış4, Zeki Yılmaz4
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Kayseri
3 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Kayseri
4 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri
Anahtar Kelimeler: Lipid peroksidasyonu, oksidatif stres, paraoksonaz, TBARS, mide kanseri
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, bazı oksidan ve antioksidan parametreler ile kanser gelişimi arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Bu amaçla, ileri evre mide kanserli hastalarda, bir lipid antioksidanı olan serum PON1 aktivitesi, lipid peroksidasyon ürünü olan serum TBARS düzeyleri ve antioksidan savunmanın bir üyesi olan tiyol seviyeleri ölçülmüştür.

Gereç ve Yöntem: İleri evre (Stage IV) mide kanseri olan 33 hasta çalışmaya dahil edildi. Sonuçlar 24 sağlıklı kontrolün verileri ile karşılaştırıldı. Serum PON1 aktivitesi ile TBARS ve tiyol düzeyleri enzimatik spektrofotometrik yöntemlerle ölçüldü.

Bulgular: Serum TBARS seviyeleri hasta grubunda (2.24±0.9 nmol/mL) kontrole göre (1.34±0.3 nmol/mL; p<0.001). anlamlı şekilde yüksek bulundu. PON1 aktivitesi hasta grubunda (150.62±69.2 U/L) kontrol grubuna göre (304.95±112.4 U/L; p<0.05) anlamlı şekilde daha düşüktü. Tiyol seviyeleri ise mide kanserli grupta (257.91±59.7 |_ımol/L) kontrole göre (319.18±118.8 |_ımol/L; p<0.05). anlamlı şekilde düşük bulundu. Serum PON1 aktivitesi ile tiyol seviyeleri arasında pozitif (r=0.345, p<0.05), ile TBARS seviyeleri arasında negatif korelasyon (r=-0.280, p<0.05) tespit edildi.

Sonuç: Bu bulgularımız, muhtemelen artan TBARS seviyelerinin, PON1 aktivitesi ile tiyol düzeylerini azaltarak, mide kanserli hastalarda karsinojenik etkilere neden olabileceğini göstermiştir. PON1 antioksidan bir enzim olduğundan, lipid peroksidasyonunu önleyecek ve PON1 aktivitesini artıracak etkili bir antioksidan terapi, mide kanserli hastalarda alternatif yardımcı bir tedavi seçeneği olabilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim