EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-025
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Tip 2 Diyabetli Kadın ve Erkek Hastalarda Serum Androjen Düzeyleri
Nihal Yücel, Filiz Eryarsoy, Neslihan Sağlam, Nazan Tunçbilek, Asuman Orçun
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Bölümü, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, total testosteron, serbest testosteron, dehidroepiandrosteron sülfat
Özet
Amaç: Bu çalışmamızda kadın ve erkeklerde androjen düzeyleri ile tip 2 diyabet ilişkisini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Oral antidiyabetik tedavi alan mikro ve makrovasküler komplikasyonu ve herhangi bir hastalık bulgusu olmayan, sigara ve alkol kullanmayan, 99 diyabetik hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubu ise benzer vücut kitle indeksi ve yaş ortalamasına sahip 37 sağlıklı kişiden oluşturuldu.

Tüm olgularda total testosteron, serbest testosteron, dehidroepiandrosteron sülfat, glukoz ve insülin düzeyleri çalışıldı.

Bulgular: Kadınlarda, çalışma grubunda kontrol grubuna göre glukoz düzeyleri anlamlı yüksek (p<0.01) bulundu. Total testosteron ve serbest testosteron düzeylerinde anlamlı bir fark saptanmadı.

Erkeklerde çalışma grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında glukoz (p<0.01) düzeyi yüksek, total testosteron (p=0.05) ve serbest testosteron (p=0.021) düzeyleri düşük bulundu.

Dehidroepiandrosteron sülfat düzeyleri diyabetik erkek ve kadınlarda sağlıklılara göre düşük bulundu (sırasıyla p=0.018, p=0.781) ancak kadın grupta bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi. İnsülin düzeyleri kadın ve erkek her iki grupta diyabetiklerde sağlıklılara göre yüksek bulundu ancak bu fark istatistiksel anlamlı değildi.

Çalışma grubunda, glukoz ile diğer parametreler arasındaki korelasyon incelendiğinde erkeklerde glukoz ile total testosteron (r=-0.413, p=0.002) ve serbest testosteron (r=-0.332, p=0.016) arasında negatif korelasyon saptanırken kadın diyabetiklerde herhangi bir korelasyon gözlenmedi.

Sonuç: Düşük total ve serbest testosteron düzeyleri erkeklerde Tip 2 diyabet ile ilişkilidir ve insülin her iki cinste de dehidroepiandrosteron sülfat üzerinde düzenleyici olabilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim