EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-018
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İdrar Kalsiyum Okzalat ve Askorbik Asit Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Tevfik Noyan, Ufuk Kömüroğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Van
Anahtar Kelimeler: Askorbik asit, idrar tetkiki, kalsiyum okzalat
Özet
Amaç: Askorbik asit, endojen olarak okzalata dönüşür ve besin yoluyla alınan okzalatın emilimini artırarak böbrek taşı oluşma riskini artırabilir. Bu çalışmada, rutin idrar tetkiki sonucunda idrarda kalsiyum okzalat kristali saptanan kişilerde, kalsiyum okzalat kristaliyle serum ve idrar askorbik asit düzeyleri arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: İdrarda mikroskobik yöntemle kalsiyum okzalat kristali saptanan 40 kişi (kalsiyum okzalat grubu) ve kontrol grubu olarak da idrar tetkikinde kalsiyum okzalat kristali saptanmayan 40 kişi çalışmaya katılmıştır. Serum ve idrar askorbik asit ölçümü kolorimetrik yöntemle gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Kalsiyum okzalat grubunda idrar askorbik asit, protein, pH ve dansite değerleri, kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). Kalsiyum okzalat grubunda; idrar askorbik asit ile kalsiyum okzalat (p<0.05; r= 0,370) ve protein seviyesi (p<0.05; r= 0.384), kalsiyum okzalat ile dansite (p<0.05; r= 0.376) arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Yine aynı grupta, proteinüri ile dansite (p<0.01; r= 0.602) ve eritrosit (p<0.05; r= 0.372) arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, idrarda kalsiyum okzalat kristali saptanan grupta, idrarla atılan askorbik asit ve protein miktarında da artış olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, kalsiyum okzalatla askorbik asit arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. İdrar kalsiyum okzalat kristalinde artışa, çeşitli mekanizmalara bağlı olarak, askorbik asidin okzalata dönüşmesinin neden olabileceğini düşünmekteyiz.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim